PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Przedmiotowy System Oceniania z chemii opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 20 w Gdańsku.

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, prace domowe (z wyjątkiem prac dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, są poprzedzone powtórzeniem materiału, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Sprawdziany 20- minutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiedziane są przynajmniej dzień wcześniej.
 5. Sprawdziany nie podlegają poprawie.
 6. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić . W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej poprawa jest obowiązkowa. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 7. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy.
 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie uczeń traci możliwość poprawy oceny i zostaje sporządzona adnotacja w zeszycie uwag.
 9. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.
 10. Jeżeli nauczyciel przekroczy ten czas nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem lub pracą klasową w tym dniu.
 11. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak potrzebnych pomocy do lekcji.
 12.      Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie
 13. ocenę niedostateczną.
 14. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami”. Za 6 zgromadzonych „plusów” uczeń      udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną
 15.      pracę w grupach.
 16.      otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i
 17. Nauczyciel raz w ciągu okresu ocenia pilność i systematyczność ucznia.
 18. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową aby uczeń mógł popracować nad ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo dowydłużonego czasu pisania pracy klasowej. W szczególnych przypadkach na (życzenie ucznia) możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
 19. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
 20.  
 21.  
 1. Prace klasowe po zakończonym dziale (3 – 4 w ciągu okresu), sprawdziany 4 – 6 w ciągu okresu, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, prace dodatkowe, inne formy aktywności np. udział w konkursach, wykonanie pomocy dydaktycznych,
 2. Obserwacja ucznia: a) przygotowanie się do lekcji,   b) aktywność na lekcji,   c) praca w grupie.             programu nauczania.
 3. Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, jest modyfikowana w zależności od realizowanego

Przelicznik procentowy

% punktów

Ocena

100 - 97%

celujący (6)

96 – 86%

bardzo dobry(5)

85 – 71%

dobry (4)

70 – 51%

dostateczny (3)

50 – 35%

dopuszczający (2)

Poniżej 35%

niedostateczny (1)

 

Na lekcjach chemii oceniane będą następujące obszary aktywności ucznia:

 

 1. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomość ich definicji.
 2. Prowadzenie obserwacji i doświadczeń.
 3. Rozwiązywanie zadań chemicznych z wykorzystaniem poznanej wiedzy.
 4. Formułowanie problemów i dokonywanie analizy i syntezy nowych zjawisk.
 5. Samodzielność w uzgadnianiu równań reakcji chemicznych.
 6. Umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach.
 7. Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień itp..
 8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i zaangażowanie ucznia.
 10. Oceny okresowe i roczne:
 1. Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 2. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
 3.