PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I  SPOŁECZEŃSTWA            

W KLASACH  IV – VI    SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Oceniając ucznia nauczyciel bierze pod uwagę orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości dziecka.

 

 1. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW
 • Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jego ocena jest faktycznym stanem wiedzy i umiejętności.

 

 • Prace klasowe, sprawdziany, testy, prace domowe i odpowiedzi są obowiązkowe.

 

 • Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem , podane do wiadomości Rodziców wraz z zakresem materiału  i poprzedzone powtórzeniem.

 

 • Termin realizacji prac klasowych jest ustalany z uczniami, odnotowany w dzienniku i w zeszytach przedmiotowych. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapisania takiej informacji w zeszycie, ćwiczeniach lub dzienniczku.

 

 • Każda pracę klasową napisaną na ocenę  niezadawalającą ucznia można poprawić w uzgodnieniu z nauczycielem i  w terminie wcześniej uzgodnionym.

 

 • Obowiązkowo poprawiane są tylko 1 raz sprawdziany i prace klasowe, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub był nieobecny.

 

 • Terminarz sprawdzianów poprawkowych ustalany jest każdorazowo z zespołem klasowym i zapisany.

 

 • Poprawa jest odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.

 

 • Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji, co nauczyciel każdorazowo odnotowuje w dzienniku. Nieprzygotowanie do lekcji to:
 • brak pracy domowej,
 • brak pomocy potrzebnych do lekcji,
 • nieprzygotowanie do sprawdzianu, pracy klasowej
 • nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.
 • Nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją do wyznaczonej osoby.
 • Uczniom klas 4 i 6 przysługuje 1 nieprzygotowanie w semestrze, uczniom klas 5 dwa nieprzygotowania.
 • Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji, po wyczerpaniu limitu, wiąże                                                     się    z  konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej.
 • Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych zobowiązany jest uzupełnić zeszyt przedmiotowy oraz zakres materiału realizowany podczas jego nieobecności.
 • Uczeń  za aktywność na lekcji otrzymuje plusy, zapisane w zeszycie. Za 3 plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za cztery plusy ocenę celującą
 • Udział w konkursach, olimpiadach nagradzany jest dodatkowo oceną bardzo dobrą, zaś laureaci miejsc od 1-3 otrzymują oceny celujące.

 

 • W przypadku dłuższej nieobecności lub trudności z samodzielnym uzupełnieniem wiadomości, uczeń może w każdej chwili zgłosić się do nauczyciela, prosząc  go o pomoc.
 • Uczeń nieobecny na pracy klasowej, teście kontrolnym sprawdzianie musi je napisać w terminie uzgodnionym  z nauczycielem, nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły.

 

 • Uczeń nieobecny w szkole powyżej tygodnia ma prawo być nieoceniany po powrocie. Termin i zakres materiału uzupełnia po uzgodnieniu z nauczycielem..

 

 • Oceny są jawne  zarówno dla ucznia jak i dla rodziców. Na bieżąco odnotowane są w zeszycie przedmiotowym, ćwiczeniach oraz w dziennikach               .

 

 • Sprawdzone, ocenione i omówione prace klasowe uczniowie otrzymują  do wglądu, a ocena wpisana jest do zeszytu, zeszytu ćwiczeń albo dzienniczka.

 

 • Prace klasowe uczniów znajdują się w posiadaniu nauczyciela, przechowywane   są w szkole.

 

 • Rodzic ma prawo wglądu do pracy ucznia w obecności nauczyciela. Rodzic może też w  szczególnych przypadkach pisemnie poprosić o wypożyczenie prac (np. do poprawy)

 

 • Rodzic jest zobowiązany do kontroli postępów (lub ich braku) oraz podpisania każdej oceny i informacji zapisanej przez nauczyciela. Spotkanie z nauczycielem jest możliwe po uprzednim potwierdzeniu przez sekretariat Szkoły.

 

 1. OBSZARY OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania z historii obejmuje następujące obszary oceniania:

 • Wiedza merytoryczna wynikająca z podstawy programowej
 • Wykorzystanie wiedzy w praktyce
 • Aktywność na lekcjach – zaangażowanie w tok lekcji, samodzielność w zdobywaniu informacji, umiejętność pracy w grupie.
 • Praca z podręcznikiem
 • Praca z tekstem źródłowym
 • Praca z mapą
 • Inne działania –  udział w konkursach, olimpiadach.

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących form:

 1. Prace klasowe, testy,  sprawdziany,
 2. Odpowiedzi ustne.
 3. Prace domowe.
 4. Zeszyty ćwiczeń..
 5. Przygotowanie do lekcji.
 6. Aktywność na lekcji.
 7. Inne – udział w konkursach, działanie twórcze (np. prezentacje multimedialne, albumy, referaty)

 

Kryteria ocen przewidzianych z prac klasowych i sprawdzianów

Celująca 100-97%

Bardzo dobra 

Dobra 

Dostateczna 

Dopuszczająca 

Niedostateczna