PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

Przedmiotowy system oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów                i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) w Szkole Podstawowej nr 20  w Gdańsku.                                                                                                                                                                                                  

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, prace domowe (z wyjątkiem prac dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, są poprzedzone powtórzeniem materiału, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej poprawa jest obowiązkowa. Poprawa pracy klasowej jest pisemna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od podania informacji               o ocenach (termin poprawy ustala nauczyciel). Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz               i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 5. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy.
 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie zostaje sporządzona adnotacja w zeszycie uwag.
 7. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe i sprawdziany w ciągu 2 tygodni.
 8. Jeżeli nauczyciel przekroczy ten czas nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem lub pracą klasową w tym dniu.
 9. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji (posiadać zeszyt, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik).
 10. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak potrzebnych pomocy do lekcji.
 11. Po wykorzystaniu określonego wyżej limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 12. Za aktywność i pracę na lekcji uczeń może otrzymać „plusy”, za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
 13. Nauczyciel raz w okresie ocenia pilność i systematyczność ucznia.
 14. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową aby uczeń mógł popracować nad ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy klasowej. W szczególnych przypadkach na (życzenie ucznia) możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
 15. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

Prace klasowe (3 w ciągu okresu), odpowiedzi ustne  prace domowe, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, prace dodatkowe, projekty, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział                           w konkursach i inne formy aktywności; a także obserwacja ucznia:  przygotowania do lekcji, aktywności, praca  w grupie.                                                                                                                           

            Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, jest modyfikowana w zależności od realizowanego programu nauczania.

 

Kryteria oceny prac klasowych, sprawdzianów i innych prac

% punktów

Ocena

100  - 97%

celujący (6)

96 – 86%

bardzo dobry(5)

85 – 71%

dobry (4)

70 – 51%

dostateczny (3)

50 – 35%

dopuszczający (2)

Poniżej 35%

niedostateczny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lekcjach geografii oceniane są następujące umiejętności ucznia: znajomość                    i rozumienie pojęć z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno – ekonomicznej świata                   i Polski, stosowanie poznanych wiadomości, posługiwanie się pojęciami geograficznymi odpowiednio do etapu kształcenia, prowadzenie obserwacji i doświadczeń, stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów, prezentowanie wyników swojej pracy, umiejętność pracy              w grupie oraz własny wkład pracy i zaangażowanie ucznia.

Oceny okresowe i roczne:

 1. Ocenę okresową (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).
 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
 3. Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 4. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
 5. Ocenę wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
 6. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem MENiS.

Informacja zwrotna:

Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, pomaga                  w samodzielnym planowaniu rozwoju (wskazuje sukcesy lub braki oraz sposoby rozwoju lub pokonania trudności), motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania, o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,                         o uzdolnieniach ucznia, daje wskazówki do pracy z uczniem.

Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

 

 

Zostałam (em)  zapoznana(y) z Przedmiotowym Systemem Oceniania z Geografii:

 

..……………………………………..                                     ………………………………………….. 

                 (data, podpis ucznia)                                                      (data, podpis rodziców lub opiekunów)