ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SP20 W CZASIE CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA PLACÓWKI

 

 1. Dzieci przyprowadzane są do placówki w ścisle określonych godzinach. Ze względów organizacyjnych w innym czasie proszę nie przyprowadzać dzieci.
 2. Rodzice wypełniają oświadczenie zawierające zgodę na pobyt i czynności dotyczące przestrzegania ochrony. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci, których rodzice złożą takie oświadczenie.
 3. Rodzic podprowadza dziecko do drzwi wejściowych placówki, nie wchodzi do budynku. Przy wejściu wyznaczone pracownice obsługi „przejmą dziecko”, polecając dezynfekcję rąk płynem odkażającym, zmierzą temperaturę i po upewnieniu się, że temperatura jest właściwa (do 370) rodzic może odejść. Prosimy o przyprowadzanie dzieci tylko i wyłącznie całkowicie zdrowych. Jeżeli stan zdrowia dziecka ulegnie pogorszeniu, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka po telefonie ze szkoły. Dziecko zostanie w tym czasie odizolowane od reszty grupy, będzie pod opieką pracownika obsługi.
 4. Pracownice obsługi prowadzą dziecko do szatni, pomagają mu przebrać się, prowadzą do umywalki, w której dziecko umyje ręce mydłem i odprowadzają dziecko do sali, w której czeka nauczyciel. W czasie pobytu dziecka w placówce nauczyciel i pracownice obsługi dopilnują, aby myło ono bardzo często ręce mydłem.
 5. Dzieci będą przebywały w jednym ściśle określonym pomieszczeniu i z tymi samymi opiekunami przypisanymi do określonej grupy. Pomieszczenia powinny być wietrzone co godzinę.
 6. Dzieci z różnych grup nie mogą się ze sobą kontaktować. Dotyczy to również opiekunów.
 7. Temperatura ciała dziecka będzie mierzona dwukrotnie: przy wejściu i około godziny 13.00 oraz dodatkowo w każdej sytuacji budzącej wątpliwości.
 8. Rodzic zobowiązany jest przygotować dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu (odzież i obuwie stosowne do pogody).
 9. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w napoje (najlepiej woda).
 10. Rodzice powinni porozmawiać z dziećmi na temat obecnej sytuacji i uprzedzić je, że wszyscy pracownicy szkoły wyposażeni będą w środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, itp.). Rodzice powinni też wytłumaczyć dzieciom, że w tym czasie eliminujemy ze względów bezpieczeństwa zewnętrzne przejawy okazywania uczuć (przytulanie, podawanie ręki). Zastępujemy je miłym słowem. Dotyczy to zarówno nauczycieli jak i dzieci. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, aby dziecko unikało dotykania nosa i ust. Ponadto dzieci nie mogą przynosić własnych zabawek do szkoły.
 11. Przy odbiorze dziecka rodzic zgłasza przy wejściu, po kogo przyszedł i dziecko zostanie mu przyprowadzone przez pracownika obsługi. Jeżeli dzieci będą na dworze, w czasie odbioru rodzic powinien zachować odległość 2 metrów od nauczyciela i grupy.
 12. W czasie częściowego otwarcia placówki nie będą się odbywały żadne wyjścia poza teren szkoły.