Zdrowie to wg  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)                                                      
to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, 
ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

 

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie powstała w Europie w połowie lat 80. Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci szkół Promujących Zdrowie
w 1992r. Od tego czasu zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie.

 

Szkoła promująca zdrowie podejmuje działania, które sprzyjają:

 • Dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
 • Podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie

Standardy szkoły promującej zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia
  oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
  z rodzicami.

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła promująca zdrowie”. Obecnie jesteśmy w okresie przygotowawczym, który trwa do trzech lat. Został powołany Szkolny zespół promocji zdrowia, w którego skład wchodzą; p. Maria Brandt – Konopka, p. Bożena Bączek,
p. Iwona Krucińska, p. Joanna Hajduk, p. Katarzyna Wróbel, p. Ewa Tucholska. Szkolnym koordynatorem ds. promocji zdrowia jest p. Monika Suchwałko. Pracę zespołu wspiera pani pielęgniarka szkolna, a do współpracy będą włączeni uczniowie, rodzice i przedstawiciele lokalnej społeczności.

Do zadań zespołu należy podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia - diagnoza, planowanie,  realizacja, ewaluacja oraz stałe monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej. Po zakończeniu działań opracujemy raport i po spełnieniu określonych warunków otrzymamy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

logo-szkola-zdrowie.jpg

pliki do pobrania