Świetlica szkolna to miejsce przyjazne dzieciom.
W ramach opieki, dla uczniów kl. 0-3, nauczyciele zapewniają:

 • tematyczne prezentacje filmowe, muzyczne i literackie
 • zajęcia plastyczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • spacery i wycieczki
 • atrakcje okazjonalne (np. Mikołajki)
 • uczestnictwo w konkursach świetlicowych, szkolnych i międzyszkolnych
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych

i przede wszystkim....miłą atmosferę :-)

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 17.00. Do głównych jej zadań należy działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza nad dziećmi w przedziale wiekowym od 5 do 10-ego roku życia. Funkcjonują 4 stałe grupy wychowawcze, obejmujące swoją opieką ponad 100 uczniów.

Nadrzędnym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach dydaktycznych, rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie opieki nad nimi, zapewnienie dostępnych form pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmowanie systematycznych i skutecznych działań opiekuńczych.

Cele edukacyjne

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych poprzez zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne,
 • zapewnienie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • indywidualizowanie procesu dydaktycznego w zależności od możliwości dziecka, stosowanie aktywizujących metod pracy, motywujących ucznia do działania,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych.


Cele opiekuńczo-wychowawcze

 • pomoc w zrozumieniu siebie i innych poprzez zajęcia integrujące grupę, udział w akcjach niesienia pomocy innym,
 • rozwijanie wytrwałości w rozwiązywaniu problemów,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe,
 • budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
 • zachowanie zdrowia w realizacji programów profilaktycznych,
 • rozmowy z dziećmi na tematy z życia społecznego,
 • inspirowanie samodzielności dzieci,
 • nauczenie dobrej organizacji pracy, systematyczności,
 • stały kontakt z opiekunami dzieci, angażowanie ich w działania wychowawcze szkoły.


Cele i zadania świetlicy będą realizowane w oparciu o ABC świetlicy:

 • dbanie o sprzęt i zabawki,
 • prawidłowe zachowanie podczas posiłku,
 • pomoc młodszym,
 • czynny udział w pracach i zajęciach prowadzonych w świetlicy.Przewidywane osiągnięcia uczniów

 • uczeń będzie potrafił konstruktywnie rozwiązywać problemy, konflikty w grupie,
 • uczeń będzie systematycznie rozwijał swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach czytelniczych, plastycznych, muzycznych, grach
  i zabawach oraz zajęciach turystycznych,
 • uczeń osiągnie satysfakcję i radość z rozwiązanego problemu,
 • dziecko będzie umiejętnie współdziałało w grupie poprzez wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
 • wychowawcy świetlicy zapewnią i stworzą warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka przed i po zajęciach edukacyjnych.


Formy ewaluacji

 • ankiety przeprowadzone wśród uczniów,
 • ankiety przeprowadzone wśród rodziców,
 • udział dzieci w konkursach, akademiach, przedstawieniach teatralnych,
 • prezentowanie prac uczniów w środowisku lokalnym.


Uwagi o realizacji

 • zajęcia prowadzone będą codziennie od poniedziałku do piątku,
 • uczniowie będą korzystali z dwóch pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz sali zabaw, a także jadalni, w której wydawany będzie posiłek w formie obiadu,
 • plany pracy będą podlegały ciągłej modernizacji, stosownie do potrzeb oraz możliwości uczniów,
 • wychowawcy świetlicy będą systematycznie współpracowali z rodzicami dzieci, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.


W świetlicy szkolnej staramy się aby czas w niej spędzany był ciekawie. W tym celu organizowane są różne przedsięwzięcia tematyczne, jak np. "Święto Drzewa", "Dzień Orzecha" czy też "Dzień Postaci z Bajek", połączone z rysowaniem, konkursami, wystawami prac, prezentacjami filmowymi. Dodatkową atrakcją cieszącą się dużym zainteresowaniem są zajęcia z origami i układanie kolorowych kompozycji z koralików. Uczniowie uczestniczą w zabawach z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, Mikołajek, Dnia Dziecka; biorą udział w konkursach plastycznych świetlicowych, szkolnych i międzyszkolnych ("Magiczne drzewo", "Lokomotywa marzeń", "Pisanka" i in.)
Przyjemne z pożytecznym łączą ze sobą świetlicowe podróże małe i duże: wycieczki do wioski Św. Mikołaja w Drzewinie, wyjazd do Schroniska Zwierząt w Gdańsku-Kokoszkach z zebraną przez uczniów żywnością, wyprawa do gdańskich muzeów i in. Z wielką radością dzieci uczestniczą
w zajęciach w sali zabaw i w grach ruchowych na sali do gimnastyki korekcyjnej.

Świetlicowy savoir-vivre: zasady zachowania się w świetlicy.

Ś

 • ŚWIETLICA JEST NASZYM DRUGIM DOMEM W KTÓRYM SPĘDZAMY CZAS PRZED I PO LEKCJACH!
  W
 • WIEMY, ŻE W TYM DOMU OBOWIĄZUJĄ PEWNE ZASADY: NIE BIEGAMY! NIE KRZYCZYMY! ZACHOWUJEMY SIĘ CICHO I SPOKOJNIE!
  I
 • INFORMUJEMY WYCHOWAWCÓW O KAŻDYM NASZYM WYJŚCIU ZE ŚWIETLICY!
  E
 • EGOIZM I SAMOLUBSTWO SĄ NAM OBCE, BO UŻYWAMY ZACZAROWANYCH SŁÓW: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM!
  T
 • TECZKI SZKOLNE, KURTKI I OBUWIE POZOSTAWIAMY W WYZNACZONYM MIEJSCU!
  L
 • LUBIMY W NASZYM DRUGIM DOMU CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK, DLATEGO SZANUJEMY I ODKŁADAMY NA MIEJSCE ZABAWKI, GRY I KSIĄŻKI!
  I
 • INTERESUJEMY SIĘ SPRAWAMI NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW I INFORMUJEMY O ICH PROBLEMACH WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY!
  C
 • CHĘTNIE BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH, GRACH I ZABAWACH ŚWIETLICOWYCH!
  A
 • ABSOLUTNIE NIE RUSZAMY I NIE ZABIERAMY CUDZYCH RZECZY!

  Rozkład dnia w świetlicy szkolnej

 • 7.00 - 10.00 czytanie i słuchanie bajek, gry planszowe i układanki stolikowe, bajki video i DVD, kolorowanie malowanek, gry multimedialne w kąciku komputerowym.
 • 10.00 - 12.00 zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem pracy . plastyczno - techniczne . umuzykalniające . turnieje wiedzy . zgaduj - zgadula . zabawy sportowe
 • 12.00 - 14.00 zabawy w kącikach zainteresowań, odrabianie prac domowych, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia z komputerem
 • 14.00 - 15.00 zajęcia tematyczne według tygodniowego planu pracy
 • 15.00 - 17.00 zajęcia własne uczniów, gry planszowe, układanie puzzli, gry komputerowe

  PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ


  Wychowanek świetlicy ma prawo do:
 • opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
 • właściwie zorganizowanych zajęć
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
 • życzliwego traktowania
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań

  Wychowanek jest zobowiązany do:
 • przestrzegania zasad zachowania się w świetlicy
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie
 • dbałości o ład i porządek
 • poszanowania pomocy dydaktycznych, zabawek, środków audiowizualnych
 • kulturalnego zachowania się
 • przestrzegania higieny osobistej
 • pomagania młodszym i słabszym