PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Przedmiotowy system oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)  w Szkole Podstawowej nr 20  w Gdańsku.                                                                                                                                                                                                        

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe (z wyjątkiem prac dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiadane z przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, są poprzedzone powtórzeniem materiału, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Sprawdziany 20- minutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiadane są przynajmniej dzień wcześniej. Kartkówki – 10 minutowe – z ostatniej lekcji lub pracy domowej nie muszą być zapowiadane.
 5. Sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.
 6. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę 2 (dopuszczający) i 3 (dostateczny) można poprawić. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej poprawa jest obowiązkowa. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz, poprawa odbywa się po zajęciach dydaktycznych i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 7. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy.
 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie uczeń traci możliwość poprawy oceny i zostaje sporządzona adnotacja w zeszycie uwag.
 9. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni, a sprawdziany i kartkówki w ciągu tygodnia.
 10. Jeżeli nauczyciel przekroczy ten czas nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem, kartkówką lub pracą klasową w tym dniu.
 11. Uczeń ma prawo do dwukrotnego (klasa 7) , a jednokrotnego (klasa 5, 6, 8) w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak potrzebnych pomocy do lekcji.
 12. Po wykorzystaniu określonego wyżej limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 13. Za aktywność i pracę na lekcji uczeń może otrzymać „plusy”, za 4 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę dobrą, za  5  ocenę bardzo dobrą, za  6 ocenę  celującą. Do decyzji ucznia  pozostaje na jakim etapie gromadzenia „plusów” zgłasza się po ocenę.
 14. Nauczyciel raz w okresie ocenia pilność i systematyczność ucznia.
 15. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową, aby uczeń mógł popracować nad  ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy klasowej. W szczególnych przypadkach (na życzenie ucznia) możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
 16. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, prace dodatkowe, projekty, wykonywanie pomocy  dydaktycznych, udział w konkursach i inne formy aktywności; a także obserwacja ucznia: przygotowania do lekcji, aktywności, pracy w grupie. Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, jest modyfikowana w zależności od realizowanego programu nauczania.

Kryteria oceny prac klasowych, sprawdzianów i innych prac:                                                                                                                               

Nazwa stopnia

Skrót

Odpowiednik cyfrowy

Przelicznik procentowy

celujący

cel

6

100% - 98%

celujący minus

cel -

6 -

97%

bardzo dobry plus

bdb +

5 +

96%

bardzo dobry

bdb

5

95% - 88%

bardzo dobry minus

bdb -

5 -

87% - 86%

dobry plus

db +

4 +

85% - 84%

dobry

db

4

83% - 73%

dobry minus

db -

4 -

72% - 71%

dostateczny plus

dst +

3 +

70% - 69%

dostateczny

dst

3

68% - 53%

dostateczny minus

dst -

3 -

52% - 51%

dopuszczający plus

dop +

2 +

50% - 49%

dopuszczający

dop

2

48% - 37%

dopuszczający minus

dop -

2 -

36% - 35%

niedostateczny plus

ndst. +

1 +

34%

niedostateczny

ndst

1

33% - 0 %


    Na lekcjach biologii oceniane są następujące umiejętności ucznia: znajomość i rozumienie pojęć biologicznych, stosowanie poznanych wiadomości, posługiwanie się pojęciami biologicznymi odpowiednio do etapu kształcenia, prowadzenie obserwacji i doświadczeń, stosowanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania problemów, prezentowanie wyników swojej pracy, umiejętność pracy w grupie oraz własny wkład pracy i zaangażowanie ucznia. 

 

Oceny okresowe i roczne:

 1. Ocenę okresową (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).
 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
 3. Ocena okresowa (roczna)  nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 4. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
 5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.