PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Przedmiotowy system oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)  w Szkole Podstawowej nr 20  w Gdańsku.                                                                                                                                                                                                        

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe (z wyjątkiem prac dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiadane z przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, są poprzedzone powtórzeniem materiału, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Sprawdziany 20- minutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiadane są przynajmniej dzień wcześniej. Kartkówki – 10 minutowe – z ostatniej lekcji lub pracy domowej nie muszą być zapowiadane.
 5. Sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.
 6. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej poprawa jest obowiązkowa. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 7. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy.
 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie uczeń traci możliwość poprawy oceny i zostaje sporządzona adnotacja w zeszycie uwag.
 9. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni, a sprawdziany i kartkówki w ciągu tygodnia.
 10. Jeżeli nauczyciel przekroczy ten czas nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem, kartkówką lub pracą klasową w tym dniu.
 11. Uczeń ma prawo do dwukrotnego (klasa 7) , a jednokrotnego (klasa 5, 6, 8) w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak potrzebnych pomocy do lekcji.
 12. Po wykorzystaniu określonego wyżej limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 13. Za aktywność i pracę na lekcji uczeń może otrzymać „plusy”, za 4 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę dobrą, za  5  ocenę bardzo dobrą, za  6 ocenę  celującą. Do decyzji ucznia  pozostaje na jakim etapie gromadzenia „plusów” zgłasza się po ocenę.
 14. Nauczyciel raz w okresie ocenia pilność i systematyczność ucznia.
 15. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową, aby uczeń mógł popracować nad  ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy klasowej. W szczególnych przypadkach (na życzenie ucznia) możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
 16. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, prace dodatkowe, projekty, wykonywanie pomocy  dydaktycznych, udział w konkursach i inne formy aktywności; a także obserwacja ucznia: przygotowania do lekcji, aktywności, pracy w grupie. Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, jest modyfikowana w zależności od realizowanego programu nauczania.

Kryteria oceny prac klasowych, sprawdzianów i innych prac:                                                                                                                               

OCENA

przelicznik procentowy

OCENA

przelicznik procentowy

6

100% - 98%

3 +

70% - 69%

6 -

97%

3

68% - 53%

5 +

96%

3 -

52% - 51%

5

95% - 88%

2 +

50% - 49%

5 -

87% - 86%

2

48% - 37%

4 +

85% - 84%

2 -

36% - 35%

4

83% - 73%

1 +

34%

4 -

72% - 71%

1

33% - 0%

 

    Na lekcjach biologii oceniane są następujące umiejętności ucznia: znajomość i rozumienie pojęć biologicznych, stosowanie poznanych wiadomości, posługiwanie się pojęciami biologicznymi odpowiednio do etapu kształcenia, prowadzenie obserwacji i doświadczeń, stosowanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania problemów, prezentowanie wyników swojej pracy, umiejętność pracy w grupie oraz własny wkład pracy i zaangażowanie ucznia.

 

Oceny okresowe i roczne:

 1. Ocenę okresową (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).
 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
 3. Ocena okresowa (roczna)  nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 4. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
 5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
 6. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem MEN.

 

      Informacja zwrotna:

 

Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju (wskazuje sukcesy lub braki oraz sposoby rozwoju lub pokonania trudności), motywuje do dalszej pracy.

 

Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania, o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, dostarcza informacji o trudnościach ucznia                      w nauce, o uzdolnieniach ucznia, daje wskazówki do pracy z uczniem.

 

Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.