PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII


Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przedmiotowy System Oceniania z chemii opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 20 w Gdańsku.


Kontrakt między nauczycielem a uczniem:


 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
  2. Prace klasowe, sprawdziany, prace domowe (z wyjątkiem prac dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
  3. Prace klasowe są zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem materiału, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
  4. Sprawdziany 20- minutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiadane są przynajmniej dzień wcześniej. Kartkówki – 10 minutowe – z ostatniej lekcji lub pracy domowej nie muszą być zapowiadane.
  5. Sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.
  6. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę 2 (dopuszczający) i 3 (dostateczny) można poprawić. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej poprawa jest obowiązkowa. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz, poprawa odbywa się po zajęciach dydaktycznych i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
  7. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy.
  8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie uczeń traci możliwość poprawy oceny i zostaje sporządzona adnotacja w zeszycie uwag.
  9. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.
  10. Jeżeli nauczyciel przekroczy ten czas nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem lub pracą klasową w tym dniu.
  11. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak potrzebnych pomocy do lekcji.
  12. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” Uczeń otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.
  14. Nauczyciel raz w ciągu okresu ocenia pilność i systematyczność ucznia.
  15. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową aby uczeń mógł popracować nad ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy klasowej. W szczególnych przypadkach (na życzenie ucznia) możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
  16. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.


  Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
  prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, pracę na lekcji, ćwiczenia, prace dodatkowe, projekty, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach i inne formy aktywności; a także obserwacja ucznia: przygotowania do lekcji, aktywności, pracy w grupie. Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, jest modyfikowana w zależności od realizowanego programu nauczania.

Kryteria oceny prac klasowych, sprawdzianów i innych prac:

Nazwa stopnia

Skrót

Odpowiednik cyfrowy

Przelicznik procentowy

celujący

cel

6

100% - 98%

celujący minus

cel -

6 -

97%

bardzo dobry plus

bdb +

5 +

96%

bardzo dobry

bdb

5

95% - 88%

bardzo dobry minus

bdb -

5 -

87% - 86%

dobry plus

db +

4 +

85% - 84%

dobry

db

4

83% - 73%

dobry minus

db -

4 -

72% - 71%

dostateczny plus

dst +

3 +

70% - 69%

dostateczny

dst

3

68% - 53%

dostateczny minus

dst -

3 -

52% - 51%

dopuszczający plus

dop +

2 +

50% - 49%

dopuszczający

dop

2

48% - 37%

dopuszczający minus

dop -

2 -

36% - 35%

niedostateczny plus

ndst. +

1 +

34%

niedostateczny

ndst

1

33% - 0 %

WAGI OCEN:
Test, praca klasowa, sprawdziany, kartkówki - waga 6
Projekty edukacyjne – waga 5
odpowiedzi ustne, praca domowa, aktywność, ćwiczenia, praca w grupach, praca dodatkowa - waga 4
ocena za nieprzygotowanie do zajęć, ocena za brak pracy domowej - waga 1
Na lekcjach chemii oceniane będą następujące obszary aktywności ucznia: 

 

 1. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomość ich definicji.
 2. Prowadzenie obserwacji i doświadczeń.
 3. Rozwiązywanie zadań chemicznych z wykorzystaniem  poznanej wiedzy.
 4. Formułowanie problemów  i dokonywanie analizy i syntezy nowych zjawisk.
 5. Samodzielność w  uzgadnianiu  równań  reakcji chemicznych.
 6. Umiejętność stosowania  zdobytej wiedzy do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach.
 7. Umiejętność korzystania  z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień itp..
 8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i zaangażowanie ucznia.

Oceny okresowe i roczne:

1. Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
2. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
3. Ocenę okresową (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).
4. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.