PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

            Przedmiotowy System Oceniania ( w skrócie PSO ) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przedmiotowy System Oceniania z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 20 w Gdańsku.

Kontrakt między nauczycielem i uczniem:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, prace domowe oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zostaje przeprowadzone powtórzenie materiału oraz podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Na arkuszu umieszcza się punktację za poszczególne zadania.
 4. Sprawdziany 20 – minutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiedziane są przynajmniej dzień wcześniej.
 5. Kartkówki z ostatniej lekcji nie muszą być zapowiadane.
 6. Oceny ze sprawdzianów i kartkówek nie podlegają poprawie.
 7. Uczeń ma obowiązek  poprawy  oceny niedostatecznej z pracy klasowej - w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach.
 8. Pracę klasową, napisaną na ocenę dopuszczającą lub dostateczną można poprawić jednorazowo w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Poprawa odbywać się będzie po zajęciach dydaktycznych. Ocen dobrych i bardzo dobrych nie poprawia się.
 9. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy klasowej.
 10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w umówionym terminie poprawy uczeń traci możliwość poprawy oceny – zostaje sporządzona adnotacja w zeszycie uwag.
 11. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni, natomiast sprawdziany w ciągu tygodnia. (Dodatkowo uwzględniamy dwa dni ze względu na stan zagrożenia).
 12. Jeżeli nauczyciel przekroczy czas na sprawdzanie pracy klasowej lub sprawdzianu, nie może wpisać ocen niedostatecznych.
 13. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu okresu zgłoszenia  nieprzygotowania się do lekcji. Przez  nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
 14. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 15. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową, aby uczeń mógł popracować nad ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy klasowej.
 16. Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 17. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
 18. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
 19. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 1. Prace klasowe po zakończonym dziale, sprawdziany w ciągu okresu, odpowiedzi ustne, prace domowe, kartkówki, zeszyty ćwiczeń, prace projektowe, prace dodatkowe, inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonanie pomocy dydaktycznych.
 2. Obserwacja ucznia: a) przygotowanie się do lekcji,   b) aktywność  na  lekcji,   c) praca  w grupie.


  Przelicznik procentowy do oceniania prac klasowych, sprawdzianów i innych prac:              

Nazwa stopnia

Skrót

Odpowiednik cyfrowy

Przelicznik procentowy

celujący

cel

6

100% - 98%

celujący minus

cel -

6 -

97%

bardzo dobry plus

bdb +

5 +

96%

bardzo dobry

bdb

5

95% - 88%

bardzo dobry minus

bdb -

5 -

87% - 86%

dobry plus

db +

4 +

85% - 84%

dobry

db

4

83% - 73%

dobry minus

db -

4 -

72% - 71%

dostateczny plus

dst +

3 +

70% - 69%

dostateczny

dst

3

68% - 53%

dostateczny minus

dst -

3 -

52% - 51%

dopuszczający plus

dop +

2 +

50% - 49%

dopuszczający

dop

2

48% - 37%

dopuszczający minus

dop -

2 -

36% - 35%

niedostateczny plus

ndst. +

1 +

34%

niedostateczny

ndst

1

33% - 0 %