Wewnątrzszkolny System Oceniania

w edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdańsku

 

 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
 • poinformowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
   i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 1. Ocenianiu osiągnięć edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej podlegają:
 • Edukacja polonistyczna;
 • Edukacja matematyczna;
 • Edukacja przyrodnicza;
 • Edukacja społeczna;
 • Edukacja plastyczna;
 • Edukacja techniczna;
 • Edukacja muzyczna;
 • Wychowanie fizyczne;
 • Zajęcia komputerowe;
 • Język angielski;
 • Religia/etyka, jeśli uczeń uczęszcza na te zajęcia;
 • Zachowanie ucznia.

 

 1. Do sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia w edukacji wczesnoszkolnej należą:
 • Odpowiedzi ustne i pisemne;
 • Czytanie;
 • Kartkówki;
 • Sprawdziany;
 • Testy;
 • Dyktanda;
 • Prace domowe;
 • Zeszyty ćwiczeń;
 • Samodzielna praca ucznia podczas zajęć;
 • Praca w grupach;
 • Wykonywanie prac dodatkowych;
 • Konkursy;
 • Śpiew,
 • Ćwiczenia rytmiczne;
 • Gra na instrumencie flet/dzwonki;
 • Umiejętności praktyczne;
 • Gimnastyka;
 • Gry zespołowe;
 • Twórczość dziecięca/.
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w postaci wskazań do pracy w II okresie danego roku szkolnego, ocena z zachowania jest oceną opisową.
 2. klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, z końcem pierwszego okresu.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania( w klasach I-III pozostaje ona oceną opisową - szczegółowe ustalenia dotyczące oceniania ucznia w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III zawiera przedmiotowy system oceniania zespołu nauczania zintegrowanego);
 4. oceny cząstkowe w klasach 1 - 3 są w skali 1-6.
 5. w II okresie w klasach 1-3 wychowawca sporządza, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi, ocenę proponowaną w formie oceny opisowej.

 

Poziom opanowania wymagań edukacyjnych  - kryteria ocen w klasach 1 - 3

6 - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych , proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych.

5 -  uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.

4 - uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, oraz  poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

3 -  uczeń  opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

2 -  uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz  rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

1 -  uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, oraz wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

 1. Prace klasowe sprawdziany, testy są oceniane według następującego przelicznika procentowego:

odpowiednik cyfrowy

przelicznik procentowy

6

100% - 98%

6 -

97%

5 +

96%

5

95% - 88%

5 -

87% - 86%

4 +

85% - 84%

4

83% - 73%

4 -

72% - 71%

3 +

70% - 69%

3

68% - 53%

3 -

52% - 51%

2 +

50% - 49%

2

48% - 37%

2 -

36% - 35%

1 +

34%

1

33% - 0%

 1. W klasach 1 – 3 opisowa ocena roczna wyrażona zdaniami uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocenę taką w jednakowo brzmiącej formie wpisuje się na świadectwie szkolnym ucznia, w arkuszu ocen i w dzienniku elektronicznym.