Wyciąg z przedmiotowego systemu oceniania z historii
w roku szkolnym 2020/2021

Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie, zgodnie z jego faktycznym stanem wiedzy i umiejętności. Przedmiotowe zasady oceniania z historii w pełnym brzmieniu znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie w różnych formach pisemnych i ustnych (odpowiedzi, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, aktywność i praca na lekcji).
 2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, prace domowe i odpowiedzi są obowiązkowe.
 3. Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału i poprzedzona powtórzeniem. Termin jej realizacji będzie odnotowany w dzienniku elektronicznym. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany do jej napisania w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Obowiązkowo, w ciągu dwóch tygodni, poprawiane są jeden raz sprawdziany i prace klasowe, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Pracę klasową, napisaną na ocenę dopuszczającą lub dostateczną można poprawić jednorazowo w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Poprawa odbywać się będzie po zajęciach dydaktycznych. Ocen dobrych i bardzo dobrych nie poprawia się.

    5. Sprawdzone, ocenione i omówione prace klasowe uczniowie otrzymują  do wglądu,

    6. Prace klasowe uczniów znajdują się w posiadaniu nauczyciela, przechowywane   są w szkole.

    7. Rodzic ma prawo wglądu do pracy ucznia w obecności nauczyciela. Rodzic może też w  szczególnych przypadkach pisemnie poprosić o wypożyczenie prac (np.          do poprawy)

    8. Kartkówki są niezapowiedzianą formą kontroli stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji. Czas realizacji: 15min.

    9. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.

   10. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni, a sprawdziany i kartkówki w ciągu tygodnia.
         Jeżeli nauczyciel przekroczy ten czas nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem lub pracą klasową w tym dniu.

   11. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac                         pisemnych, nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy                 klasowej.

   12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w semestrze nieprzygotowania do zajęć, przy co najmniej 2 godz. tygodniowo, zgłoszonego przed ich rozpoczęciem. Każde           kolejne nieprzygotowanie wiąże się z konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie do lekcji to:

 • brak pracy domowej,
 • brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika,
 • nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie ustne wystąpiły z ważnych obiektywnych powodów, nauczyciel może odstąpić od konsekwencji na pisemną prośbę rodzica / opiekuna.

 1. Uczeń za aktywność na lekcji otrzymuje plusy. Za 6 plusów otrzymuje ocenę celującą, za 5 bardzo dobrą.
 2. Udział w konkursach, olimpiadach nagradzany jest dodatkową oceną bardzo dobrą, zaś laureaci miejsca od 1-3 oceną celującą.
 3. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.
 4. Uczeń nieobecny zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu przedmiotowego oraz nadrobienia zakresu materiału realizowanego podczas nieobecności.
 5. Uczeń po usprawiedliwionej nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego(zależne od długości absencji) okresu na „nadrobienie” zaległości.
 6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodzica. Na bieżąco odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

Procentowa skala ocen:

nazwa stopnia

skrót literowy

odpowiednik cyfrowy

przelicznik procentowy

celujący

cel

6

100% - 98%

celujący minus

cel -

6 -

97%

bardzo dobry plus

bdb +

5 +

96%

bardzo dobry

bdb

5

95% - 88%

bardzo dobry minus

bdb -

5 -

87% - 86%

dobry plus

db +

4 +

85% - 84%

dobry

db

4

83% - 73%

dobry minus

db -

4 -

72% - 71%

dostateczny plus

dst +

3 +

70% - 69%

dostateczny

dst

3

68% - 53%

dostateczny minus

dst -

3 -

52% - 51%

dopuszczający plus

dop +

2 +

50% - 49%

dopuszczający

dop

2

48% - 37%

dopuszczający minus

dop -

2 -

36% - 35%

niedostateczny plus

ndst +

1 +

34%

niedostateczny

ndst

1

33% - 0%

 1. OBSZARY OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania z historii obejmuje następujące obszary oceniania:

 • Wiedza merytoryczna wynikająca z podstawy programowej
 • Wykorzystanie wiedzy w praktyce
 • Aktywność na lekcjach – zaangażowanie w tok lekcji, samodzielność w zdobywaniu informacji, umiejętność pracy w grupie.
 • Praca z podręcznikiem
 • Praca z tekstem źródłowym
 • Praca z mapą
 • Inne działania –  udział w konkursach, olimpiadach.

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących form:

 1. Prace klasowe, testy,  sprawdziany,
 2. Odpowiedzi ustne.
 3. Prace domowe.
 4. Zeszyty ćwiczeń..
 5. Przygotowanie do lekcji.
 6. Aktywność na lekcji.
 7. Inne – udział w konkursach, działanie twórcze (np. prezentacje multimedialne, albumy, referaty)

 

Każdą ocenę i uwagę obowiązkowo podpisują rodzice / opiekunowie.          

UWAGA! Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; największą wagę mają oceny ze sprawdzianów i wypracowań klasowych.

podpis ucznia  …………………………………

podpis nauczyciela …………………………….

podpis rodzica/opiekuna ………………………

data: ……………………

 

 

 

 

 

 

 

Procentowa skala ocen: