PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W GDAŃSKU

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania z dnia 3 sierpnia 2017r.
 2. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom ze specyficznymi problemami w uczeniu się lub mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.
 3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania.
 4. Zakres dłuższych prac klasowych oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. Kartkówki z trzech ostatnich omówionych przez nauczyciela lekcji są zapowiadane.
 6. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom prace klasowe w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.

 

ZASADY OCENIANIA

 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).
 3. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową:

 

nazwa stopnia

skrót literowy

odpowiednik cyfrowy

przelicznik procentowy

celujący

cel

6

100%-98%

celujący minus

cel -

6 -

97%

bardzo dobry plus

bdb +

5 +

96%

bardzo dobry

bdb

5

95%-88%

bardzo dobry minus

bdb -

5 -

87%-86%

dobry plus

db +

4 +

85%-84%

dobry

db

4

83%-73%

dobry minus

db -

4 -

72%-71%

dostateczny plus

dst +

3 +

70%-69%

dostateczny

dst

3

68%-53%

dostateczny minus

dst -

3 -

52%-51%

dopuszczający plus

dop +

2 +

50%-49%

dopuszczający

dop

2

48%-37%

dopuszczający minus

dop -

2 -

36%-35%

niedostateczny plus

ndst +

1 +

34%

niedostateczny

ndst

1

33%-0%

 

 1. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
 2. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły.
 3. Uczeń jest zobowiązany poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Uczeń ma możliwość (jednorazowo) poprawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną z pracy klasowej. Poprawa jest możliwa w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach i odbywa się po zajęciach dydaktycznych. Nie poprawia się ocen dobrych i bardzo dobrych.
 4. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno omówionym rozdziale pracę klasową.
 5. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej trzy prace klasowe i co najmniej jedną odpowiedź ustną. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy uczniów.
 6. Uczeń może zgłosić raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej.
 7. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Sześć plusów daje ocenę celującą.
 8. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.
 9. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych, uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze.
 10. Na ocenę semestralną i końcową składają się:
 11. oceny z prac klasowych,
 12. oceny z kartkówek,
 13. odpowiedź ustna,
 14. praca domowa,
 15. wypowiedź pisemna,
 16. aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji,
 17. projekty edukacyjne.
 18. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 19. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia lub jego opiekuna prawnego.

 

 • ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE
 1. Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo.
 2. Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach.
 3. Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania.