PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.08.2017r. W sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdańsku.

Kontrakt między nauczycielem i uczniem

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe (z wyjątkiem prac dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, są poprzedzane powtórzeniem materiału oraz podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Sprawdziany dwudziestominutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiedziane są przynajmniej dzień wcześniej.
 5. Kartkówki z ostatniej lekcji lub z pracy domowej nie muszą być zapowiadane.
 6. Sprawdziany nie podlegają poprawie.
 7. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej poprawa jest obowiązkowa. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 8. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy.
 9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie uczeń traci możliwość poprawy lub napisania zaległej pracy.
 10. Nauczyciel powinien sprawdzić prace klasowe w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.
 11. Jeżeli nauczyciel przekroczy ten termin nie może wpisać ocen niedostatecznych i egzekwować wiedzy objętej sprawdzianem lub pracą klasową w tym dniu.
 12. W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiany jest brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, brak części pracy domowej, brak potrzebnych pomocy do lekcji.
 13. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje minus za każdy z wyżej wymienionych powodów nieprzygotowania (maksymalnie pięć minusów jednorazowo).
 14. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za pięć zebranych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
 15. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych, a wobec popełnionych błędów stosuje się ocenę opisową, aby uczeń mógł popracować nad ich poprawą. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania pracy klasowej. W szczególnych przypadkach na życzenie ucznia możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
 16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace klasowe (3w ciągu semestru), sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, prace dodatkowe, projekty, udział w konkursach i inne formy aktywności, a także obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność, praca w grupie.

Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, jest modyfikowana w zależności od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin w danej klasie.

 

Kryteria oceny prac klasowych i sprawdzianów

% punktów

ocena

100 - 97%

Celujący (6)

96 - 86%

Bardzo dobry (5)

85 - 71%

Dobry (4)

70 - 51%

Dostateczny (3)

50 - 35%

Dopuszczający (2)

Poniżej 35%

Niedostateczny (1)

 

Na lekcjach języka niemieckiego oceniane są następujące umiejętności ucznia: znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, stosowanie poznanych wiadomości, sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, sprawność czytania, sprawność pisania, umiejętność pracy w grupie oraz własny wkład pracy i zaangażowanie ucznia.

 

Oceny semestralne i roczne:

Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej).

O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.

Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.

Oceny z prac klasowych i sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę semestralną (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności wpływają na podwyższenie oceny.

Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.

Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO będą rozstrzygane z WSO oraz rozporządzeniem MEN.

 

Informacja zwrotna;

Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju (wskazuje sukcesy lub braki oraz sposoby rozwoju lub pokonania trudności), motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania, o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, uzdolnieniach ucznia, daje wskazówki do pracy z uczniem.

Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.