PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI

OCENIANIE TO:

 • integralna część procesu nauczania
 • proces gromadzenia informacji
 • wspieranie szkolnej kariery uczniów
 • podnoszenie motywacji uczniów do kształcenia się

PRZEDMIOTEM NAUCZANIA I OCENIANIA SĄ:

 • wiadomości
 • umiejętności
 • postawa ucznia (aktywność, działanie, samodzielność, systematyczność)
 • komunikowanie się

 

CELE OCENIANIA

OGÓLNY, który przyczynia się do nabycia następujących umiejętności (standardów nauczania):

 • czytanie
 • pisanie
 • rozumienie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce

 

SZCZEGÓŁOWE

1. Ocenianie bieżące (wspomagające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, a w tym:

 • pomoc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich słabych i mocnych stron oraz w ukierunkowaniu go do dalszej pracy,
 • przekazanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia,
 • przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym doborze materiałów, metod i sposobów nauczania
 • przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych (przez stosowanie oceniania kryterialnego)

2. Ocenianie okresowe ma:

 • przekazać uczniowi informację na temat jego postępów w nauce języka polskiego
 • dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności ucznia
 • monitorować system szkolny
 • różnicować i klasyfikować uczniów
 • pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu

SKALA OCEN I POZIOMY WYMAGAŃ

 OCENY uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

 

POZIOMY WYMAGAŃ, które powinna uwzględniać taksonomia ocen:

 • Konieczne (na ocenę dopuszczającą)

Obejmują treści:

 - bardzo łatwe (ale wykonane pod kierunkiem nauczyciela)

 - praktyczne, przydatne życiowo

 - niezbędne w dalszej edukacji - bazowe

 • Podstawowe (na ocenę dostateczną)

 Obejmują, oprócz wymagań koniecznych, treści:

 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu
 • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego
 • często powtarzające się w procesie nauczania
 • określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych
 • proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego
 • Rozszerzające (na ocenę dobrą)

 Obejmują, oprócz wymagań podstawowych, treści:

 - umiarkowanie trudne

 - złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych

  - częściowo rozszerzające podstawy przedmiotu

 • Dopełniające (na ocenę bardzo dobrą)

 Obejmują, oprócz wymagań rozszerzających, treści:

 • wymagające korzystania z różnych źródeł
 • umożliwiające rozwiązywanie problemów
 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym
 • pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin

 Wykraczające (na ocenę celującą)

 Powinny, oprócz wymagań dopełniających, obejmować treści:

 - wymagające znacznej samodzielności ucznia

 - wynikające z indywidualnych zainteresowań

 

INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się:

 • w dzienniku lekcyjnym
 • w zeszytach przedmiotowych
 • w dokumentacji nauczyciela

 

O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są w formie:

 • oceny (stopnia szkolnego),
 • oceny opisowej (recenzji prac),
 • oceny ustnej (recenzji ustnej),
 • pisemnej – o zagrażającej na koniec semestru lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej rodzice są powiadamiani przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją semestralną (końcoworoczną).

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Ocena celująca

Otrzymuje ją uczeń, który:

 • osiągnął wszystkie standardy i określone nimi sprawności o charakterze polonistycznym
 • systematycznie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem pracował podczas zajęć języka polskiego oraz w domu, przygotowując się do lekcji
 • wykazuje aktywność i pomysłowość twórczą
 • poprawnie wykonywał większość prac dodatkowych zlecanych przez nauczyciela
 • samodzielnie rozwiązywał problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej
 • brał udział w konkursach związanych z językiem polskim (różne etapy) i osiągał wysokie wyniki
 • przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności innych uczniów poprzez działanie w grupach wsparcia uczniowskiego
 • przejawia zainteresowanie przedmiotem i przedstawia zagadnienia w ciekawy sposób
 • ma zasób leksykalny języka na poziomie ucznia szkoły podstawowej
 • w swoich wypowiedziach biegle posługuje się terminami językowymi i teoretycznoliterackimi oraz stosuje różnorodne konstrukcje składniowe

 

Ocena bardzo dobra

Otrzymuje ją uczeń, który:

 • opanował treści i problemy objęte programem nauczania
 • był systematyczny i samodzielny w pracy na lekcji i w domu
 • cechował się aktywnością na zajęciach
 • rozwiązywał zadania i problemy o znacznym stopniu trudności
 • terminowo wywiązywał się z zobowiązań w stosunku do nauczyciela
 • wykorzystuje znajomość materiału języka polskiego w nauce innych przedmiotów i życiu pozaszkolnym
 • biegle posługuje się różnymi sposobami gromadzenia informacji (korzysta z różnych źródeł)
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym
 • na ogół nie popełnia błędów interpunkcyjnych
 • formułuje teksty mówione i pisane różnej długości, poprawne językowo
 • czyta poprawnie pod względem technicznym, stosując się do znaków interpunkcyjnych i świadomie modulując głos

 

Ocena dobra

Otrzymuje ją uczeń, który:

 • był systematyczny, terminowo wywiązywał się z zadań
 • bywał aktywny
 • formułuje wypowiedzi pisemne i ustne, popełniając niewielką ilość błędów językowych
 • na ogół nie popełnia błędów ortograficznych
 • opanował umiejętności umiarkowanie trudne, złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych
 • ma dobrą znajomość treści i zagadnień materiału programowego
 • samodzielnie rozwiązywał większość problemów literackich i językowych
 • wykonywał nietypowe zadania praktyczne i teoretyczne

 

Ocena dostateczna

Otrzymuje ją uczeń, który:

 • samodzielnie rozwiązywał problemy językowe i literackie o niewielkim poziomie trudności, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego
 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez podstawę programową
 • stosował wiadomości w sytuacjach typowych
 • przyswoił proste, uniwersalne umiejętności, często powtarzające się w procesie nauczania
 • stosuje się do poznanych zasad ortograficznych, ale nie zna wyjątków i pisowni tradycyjnej
 • czyta poprawnie pod względem technicznym
 • rozumie tekst po cichej lekturze
 • bywał nieprzygotowany do zajęć

 

Ocena dopuszczająca

Otrzymuje ją uczeń, który:

 • nawet najprostsze zadania wykonywał przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia
 • opanował umiejętności praktyczne, przydatne życiowo
 • przyswoił treści niezbędne w dalszej edukacji – bazowe
 • ma niewielką znajomość treści i problemów materiału programowego
 • słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst
 • popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne
 • zna kilka terminów literackich i gramatycznych, ale nie umie tej wiedzy wykorzystać
 • w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze odrabia prace domowe

 

Ocena niedostateczna

Otrzymuje ją uczeń, który:

 • nie spełnia wymagań koniecznych
 • nie potrafi wykonać najprostszych zadań nawet przy pomocy nauczyciela
 • nie opanował bazowych sprawności językowych
 • nie rokuje nadziei na uzupełnienie zaległości
 • zaległości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu
 • nie zna nawet małej części materiału przerabianego na lekcjach
 • nie wykazuje chęci do nauki ani żadnej aktywności
 • prowadzi zeszyt niesystematycznie albo wcale nie prowadzi zeszytu
 • świadomie opuszcza prace klasowe, sprawdziany i ich poprawę
 • nie przyswoił umiejętności przydatnych życiowo
 • nie dysponuje wystarczającym zasobem leksykalnym

 

Ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OCENIANIA FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH

 

 • Każda praca powinna być opatrzona recenzją wyjaśniającą ocenę, podkreślającą zalety pracy i informującą, które elementy należy poprawić.
 • Zależność oceny od punktacji ma być zgodna z WSO.
 • Każda forma wypowiedzi jest oceniana według innych kryteriów.
 • Przy nagromadzeniu rażących błędów w obrębie jednego kryterium nauczyciel może obniżyć o 1 pkt ogólną liczbę punktów za pracę.
 • Punktacja przy ocenie poszczególnych form wypowiedzi pisemnych może być modyfikowana w zależności od potrzeb, poziomu klasy i stopnia trudności pracy.

 

 • Pisemne prace klasowe (wypracowania)

Ocenianiu podlega:

- forma wypowiedzi i realizacja tematu (określone w tabeli powyżej)

- wypowiedź pisemna w formie dowolnej (wyrażająca logiczność argumentowania)

Podstawowe założenia oceniania:

- skala ocen: 1-6

- zapowiedziane tydzień wcześniej, jeśli dotyczą działu z podręcznika lub tekstów o zbliżonej tematyce

- termin sprawdzania – 2 tygodnie

- prace są obowiązkowe

- nieobecni – praca pisemna lub odpowiedź ustna w terminie poprawkowym ustalonym

 przez nauczyciela, nie później niż tydzień od powrotu ucznia do szkoły

- poprawa ocen w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia

 • Testy, kartkówki literackie, gramatyczne i literacko-gramatyczne

Ocenianiu podlega:

- wiedza z literatury i gramatyki

- umiejętność zastosowania wiadomości i terminów w praktyce (umiejętności)

Podstawowe założenia oceniania

 1. a) - zapowiedziane tydzień wcześniej

 - skala ocen: 1-6

 - po omówieniu danego zakresu materiału (działu lub materiał z trzech ostatnich lekcji)

- termin sprawdzania – 2 tygodnie

 - poprawa ocen – jak w pisemnych pracach klasowych

 

 1. b) - niezapowiedziane

 - skala ocen: 1-6

 - zakres materiału – ostatnia lekcja

 - nie podlegają poprawie (jeśli następna praca tego typu wypada lepiej, to poprzednia ocena traci ważność)

 

SKALA PROCENTOWANA OCEN:

 

OCENA

przelicznik procentowy

6

100% - 98%

6 -

97%

5 +

96%

5

95% - 88%

5 -

87% - 86%

4 +

85% - 84%

4

83% - 73%

4 -

72% - 71%

3 +

70% - 69%

3

68% - 53%

3-

52% - 51%

2+

50% - 49%

2

48% - 37%

2-

36% - 35%

1+

34%

1

33% - 0%

 

 • Odpowiedź ustna

Ocenianiu podlega:

- poprawność językowa

- stosowanie odpowiednich terminów

- zasób słownictwa

- znajomość zagadnienia

- umiejętność kojarzenia różnych informacji i wyciągania wniosków

- uporządkowanie wypowiedzi (kompozycja)

- poprawność merytoryczna

- jasność wypowiedzi

Podstawowe założenia oceniania:

- skala ocen (1-6) zależna od (samodzielności) tematu

- odpowiedź zakończona ustną recenzją

 

 • Dyktando

Ocenianiu podlegają:

- znajomość zasad i wyjątków ortograficznych

- umiejętność stosowania zasad ortograficznych

 

 • 0 bł. – 6
 • 1 bł. – 5
 • 2 bł. – 4
 • 3-4 bł. – 3
 • 5- 6 bł. – 2
 • 7 i więcej bł. – 1

 

Podstawowe założenia oceniania:

 1. a) zapowiedziane tydzień wcześniej

- zakres materiału – wszystkie znane zasady ortograficzne

- termin sprawdzania – 2 tygodnie

- poprawa oceny ndst. – jak w pisemnych pracach klasowych

- skala ocen (1–6)

 

 1. b) niezapowiedziane

- ze znajomości ostatnio poznanej zasady (zasad) ortograficznej

- nie podlegają poprawie (jeśli następne dyktando tego typu wypada lepiej,

 to poprzednia ocena staje się nieaktualna)

Uczniowie z określoną dysleksją otrzymują oceny „w kółku” (cel - monitorowanie postępów)

 

 • Pisemna praca domowa z literatury i umiejętności wypowiedzi w różnych formach

Ocenianiu podlegają:

- formy wypowiedzi pisemnej objęte programem nauczania

- wypracowania o formie dowolnej

- notatki z lekcji

- stopień samodzielności wykonania pracy

- merytoryczność pracy

Podstawowe założenia oceniania:

- wg kryteriów oceny poszczególnych form wypowiedzi pisemnych

- skala ocen: 1-6

- w zeszytach lub na kartkach o formacie określonym przez nauczyciela

 • Pisemne prace domowe z gramatyki

Ocenianiu podlegają:

- wiedza z literatury i gramatyki

- umiejętność zastosowania wiadomości w praktyce ( umiejętności )

Podstawowe założenia oceniania:

- wg kryteriów oceny sprawdzianów gramatycznych

- dotyczy prac w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń

 • Aktywność na lekcji

Ocenianiu podlega:

- zaangażowanie na lekcji

- udział w dyskusji

- samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji

- ciekawa i rzeczowa prezentacja przygotowanych materiałów

- częstotliwość wypowiedzi poprawnych merytorycznie

Podstawowe założenia oceniania:

- oceniana za pomocą „plusów”

- 6 razy „plus” = ocena celująca

- 5 razy „plus” = ocena bardzo dobra

- uczeń może otrzymać ocenę bdb bez zbierania „plusów”, jeżeli bezbłędnie rozwiązał

 problem o bardzo znacznym stopniu trudności, wykazując bardzo wysoki poziom wiedzy i

 umiejętności.

 

 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

Ocenianiu podlega:

- prawidłowość zapisu
- czytelność

- systematyczność

- estetyka całości

- przejrzystość

Podstawowe założenia oceniania:

- skala ocen 1-6

 

 • Praca z podręcznikiem (tekstem)

Ocenianiu podlega

- umiejętność korzystania z książki i wyszukiwania informacji na zadany temat
- stopień zrozumienia czytanych tekstów (czytanie informacyjne i interpretacyjne)

- umiejętność porządkowania i przetwarzania wiadomości

- wykorzystywanie fragmentów do poparcia własnego zdania

Podstawowe założenia oceniania

- ocenianie w skali 1-6

 

 • Wykorzystanie mediów i innych źródeł informacji

Ocenianiu podlega

- umiejętność zbierania, selekcjonowania i przetwarzania informacji na wybrany temat

- trafność wyboru informacji

- poprawność merytoryczna

- zwięzłość, czytelność, zrozumiałość

- wkład własnej pracy

- umiejętność samodzielnego uczenia się

- umiejętność zaprezentowanie zebranych i przygotowanych informacji

Podstawowe założenia oceniania

- ocenianie w skali od 1-6

w tym:

 • Referaty (dla chętnych)
 • skala ocen: 4-6
 • piszą chętni uczniowie
 • napisane nie na temat lub słabe merytorycznie – bez oceny
 • przedstawiane nauczycielowi dzień wcześniej (w celu wykrycia ew. pomyłek)

 

 • Aktywność poza lekcjami

Ocenianiu podlega

- samodzielność w uczeniu się

- wkład pracy

- efektywność nauki własnej i pomocy koleżeńskiej z języka polskiego

- udział (i ewentualne osiągnięcia) w konkursach przedmiotowych (związanych z językiem

 polskim) na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim

- inwencja twórcza, pomysłowość

- uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach języka polskiego

- podejmowanie udanych prób twórczości własnej (ze świadomym stosowaniem dowolnych

 środków artystycznych)

Podstawowe założenia oceniania

- wymienione powyżej formy aktywności pozalekcyjnej nie muszą występować

 jednocześnie

- ocena jest wystawiana za zgodą ucznia

- nauczyciel nie nakłada obowiązku, a uczniowie uczestniczą na zasadzie dobrowolności

- skala ocen: 4- 6

 

 • Recytacja poezji i fragmentów prozy

Ocenianiu podlegają:

- pamięciowe opanowanie tekstu

- interpretacja głosowa

- dykcja

 

Podstawowe założenia oceniania

- skala ocen: 1-6

- zapowiedziane tydzień wcześniej

 

 • Umiejętności pracy w grupie

Ocenianiu podlegają:

- współpraca z innymi członkami grupy

- planowanie pracy

- poprawność i rzeczowość opracowanego w grupie materiału

- pomoc innym członkom grupy

- przewodniczenie grupie

Podstawowe założenia oceniania

- skala ocen: 1-6

- uczniowie dokonują samooceny i oceny kolegów z grupy

- ocena w skali 1-6 – uzależniona od uśrednienia i zawartości merytorycznej pracy

- ocena niedostateczna – jedynie w przypadku demonstrowania braku zaangażowania

 

 • Prace dodatkowe

Ocenianiu podlega:

- wykonanie prostych środków dydaktycznych (wzbogacanie klaso-pracowni)

- gromadzenie informacji o sylwetkach pisarzy i poetów

- przekład intersemiotyczny (rysunek)

- dzienniczek lektur

 

Podstawowe założenia oceniania

- oceny o charakterze motywacyjnym

- skala ocen: 3-6                    

- prace obowiązkowe i dla chętnych

 

NIEPRZYGOTOWANIA

Uczeń ma prawo do:

 

 • trzykrotnego w semestrze nieprzygotowania się do lekcji pod warunkiem, że nieprzygotowanie zostanie zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji do wyznaczonej osoby.

 

Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie ustne wystąpiły z ważnych obiektywnych powodów, nauczyciel może odstąpić od konsekwencji na pisemną prośbę rodzica / opiekuna.

Uczeń po usprawiedliwionej nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od długości absencji) okresu na „nadrobienie” zaległości.

KRYTERIA OCENIANIA PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI

 

CHARAKTERYSTYKA POSTACI

kryteria

 punkty

 

I          stosuje właściwą formę wypowiedzi

1

 

II         przedstawia postać

1

 

III       przedstawia cechy wyglądu

2

 

IV       nazywa i uzasadnia cechy charakteru i usposobienia

4

 

V         formułuje ocenę postaci, wnioski i opinie

1

 

VI       urozmaica wypowiedź, bogate słownictwo

2

 

VII      kompozycja (trójdzielność tekstu, spójność i logika)

2

 

VIII    poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

IX       poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy)

2

 

X         poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

XI       estetyka, czytelność, grafia

1

 

razem:

18

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VIII-XI, jeśli uczeń zapisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów IX-XI – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

0-6 ndst; 6,5-8,5 dop; 9-12,5 dst; 13-15 db; 15,5-17 bdb; 17,5-18 cel

 

INSTRUKCJA

kryteria

 punkty

 

I          realizuje temat

1

 

II         udziela konkretnych wskazówek

1

 

III       stosuje nagłówek

1

 

IV       konsekwentnie stosuje formę czasownika

1

 

V         poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy)

1

 

VI       poprawność ort. i interp. (dopuszczalne 2 błędy)

1

 

razem:

6

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium VI – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–1).

0-2 ndst; 2,5-3 dop; 3,5-4 dst; 4,5-5 db; 5,5-6 bdb

 

KARTKA POCZTOWA

kryteria

 punkty

 

I          pisze tekst zgodnie z poleceniem

1

 

II         umieszcza miejscowość i datę

1

 

III       poprawnie adresuje

1

 

IV       stosuje zwroty do adresata, podpisuje się

1

 

V         realizacja tematu

2

 

VI       poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy)

1

 

VII      poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy)

1

 

VIII    poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

IX       estetyka, czytelność, grafia

1

 

razem:

10

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów VII-IX – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi, zamykanie myśli w obrębie zdania i estetyka całości (0–3).

0-3 ndst; 3,5-5 dop; 5,5-7 dst; 7,5-8,5 db; 9-9,5 bdb; 10 cel

 

 

KARTKA Z PAMĘTNIKA

kryteria

liczba punktów

I          zastosowanie właściwej formy wypowiedzi

1

 

II         realizacja tematu podanego w poleceniu

2

 

III       opis zdarzeń, których narrator był uczestnikiem

1

 

IV       zastosowanie narracji pierwszoosobowej

1

 

V         informacje o przemyśleniach, uczuciach piszącego

2

 

VI       urozmaicenie wypowiedzi

2

 

VII      kompozycja (spójność tekstu i logika)

1

 

VIII    tekst poprzedzony datą

1

 

IX       poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

X         poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy)

2

 

XI       poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

XII      estetyka, czytelność, grafia

1

 

 

16

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria IX-XII, jeśli uczeń napisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów X-XII – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

0-5,5 ndst; 6-7,5 dop; 8-11 dst; 11,5-13,5 db; 14-15,5 bdb; 16 cel

 

LIST

kryteria

 punkty

 

I          stosuje właściwą formę wypowiedzi

1

 

II         umieszcza w odpowiednim miejscu miejscowość i datę

1

 

III       stosuje zwroty do adresata i formuły grzecznościowe

2

 

IV       podpisuje się

1

 

V         realizacja tematu

3

 

VI       urozmaica wypowiedź, bogate słownictwo

2

 

VII      kompozycja (trójdzielność tekstu, spójność i logika)

2

 

VIII    poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

IX       poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy)

2

 

X         poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

XI       estetyka, czytelność, grafia

1

 

razem:

17

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VIII-XI, jeśli uczeń zapisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów IX-XI – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

0-5,5 ndst; 6-8 dop; 8,5-11,5 dst; 12-14 db; 14,5-16 bdb; 16,5-17 cel

 

OGŁOSZENIE

kryteria

 punkty

 

I          realizuje temat

1

 

II         kto? kogo? kiedy? gdzie? w jakim celu?

2

 

III       stosuje elementy perswazji

1

 

IV       zachowuje spójność i właściwy układ graficzny tekstu

1

 

V         tekst zwarty, rzeczowy, precyzyjny

1

 

VI       poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

VII      poprawność ort. i interp. (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

razem:

8

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium VII – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–1).

0-2 ndst; 2,5-4 dop; 4,5-5,5 dst; 6-7 db; 7,5-8 bdb

 

OPIS MIEJSCA

kryteria

 punkty

 

I          stosuje właściwą formę wypowiedzi

1

 

II         podaje usytuowanie miejsca

1

 

III       wymienia sposoby spędzania czasu w danym miejscu

1

 

IV       podaje funkcje miejsca, symbolikę

4

 

V         formułuje wnioski spostrzeżenia

2

 

VI       urozmaica wypowiedź, bogate słownictwo

2

 

VII      kompozycja (trójdzielność tekstu, spójność i logika)

2

 

VIII    poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

IX       poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy)

2

 

X         poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

XI       estetyka, czytelność, grafia

1

 

razem:

18

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VIII-XI, jeśli uczeń zapisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów IX-XI – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

0-6 ndst; 6,5-8,5 dop; 9-12,5 dst; 13-15 db; 15,5-17 bdb; 17,5-18 cel

 

OPIS POSTACI

kryteria

 punkty

 

I          zastosowanie właściwej formy wypowiedzi

1

 

II         przedstawia postać

1

 

III       przedstawia cechy wyglądu

2

 

IV       przedstawia główne cechy charakteru i usposobienia

2

 

V         formułuje ocenę postaci, wnioski i opinie

1

 

VI       urozmaicenie wypowiedzi, bogate słownictwo

2

 

VII      kompozycja (trójdzielność tekstu, spójność i logika)

2

 

VIII    poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

IX       poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy)

2

 

X         poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

XI       estetyka, czytelność, grafia

1

 

razem:

16

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VIII-XI, jeśli uczeń zapisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów IX-XI – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

0-5,5 ndst; 6-7,5 dop; 8-11 dst; 11,5-13,5 db; 14-15,5 bdb; 16 cel

 

OPOWIADANIE

kryteria

liczba punktów

 

I          zastosowanie właściwej formy wypowiedzi

1

 

II         realizacja tematu podanego w poleceniu

3

 

III       zachowanie zależności przyczynowo-skutkowej

1

 

IV       konsekwencja w narracji

1

 

V         urozmaicenie wypowiedzi

2

 

VI       kompozycja (trójdzielność tekstu, spójność i logika)

2

 

VII      poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

VIII    poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy)

2

 

IX       poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

X         estetyka, czytelność, grafia

1

 

 

15

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VII-X, jeśli uczeń napisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryteriów VIII-X – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

0-5 ndst; 5,5-7 dop; 7,5-10 dst; 10,5-12,5 db; 13-14,5 bdb; 15 cel

 

PRZEPIS

kryteria

 punkty

 

I          realizuje temat

1

 

II         wymienia składniki i proporcje

1

 

III       podaje kolejność i sposób wykonania

2

 

IV       konsekwentnie stosuje formę czasownika

1

 

V         stosuje słownictwo określające sposób wykonania

1

 

VI       poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

VII      poprawność ort. i interp. (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

razem:

8

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VI-VII, jeśli uczeń zapisał mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium VII – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–1).

0-2 ndst; 2,5-4 dop; 4,5-5,5 dst; 6-7 db; 7,5-8 bdb

 

ZAPROSZENIE

kryteria

 punkty

 

I          realizuje temat

1

 

II         kto? kogo? kiedy? gdzie? z jakiej okazji?

2

 

III       stosuje zwroty grzecznościowe

1

 

IV       zachowuje spójność i właściwy układ graficzny tekstu

1

 

V         tekst zwarty, rzeczowy, precyzyjny

1

 

VI       poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

VII      poprawność ort. i interp. (dopuszczalne 3 błędy)

1

 

razem:

8

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium VII – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–1).

0-2 ndst; 2,5-4 dop; 4,5-5,5 dst; 6-7 db; 7,5-8 bdb

OCENIANIE WYPOWIEDZI O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM

 

Realizacja tematu i wypowiedzi

0-2

Elementy retoryczne dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym

0-5

Kompetencje literackie i kulturowe

0-2

Kompozycja tekstu

0-2

Styl

0-2

Język

 

2 bł.jęz.

3-4 bł. jęz.

5-6 bł. jęz.

7-9bł.jęz.

10-… bł.jęz.

Szeroki zakres środków jęz.

4

3

2

1

0

Zadowalający zakres śr.jęz.

3

2

1

0

0

Wąski zakres śr. jęz.

2

1

0

0

0

0-4

Ortografia

 

1 bł. Ortograficzny (2p.)

2-3 bł. Ortograficzne (1p.)

0-2

Interpunkcja (dop. 5 bł.)

0-1

SUMA

0-20

20p.- cel.; 18p. – bdb.; 17p.- 15p.- db.;  14p. – 11p.- dst.; 10p.- 7p. – dop.; 6p.- 0p. - ndst

 

OCENIANIE WYPOWIEDZI O CHARAKTERZE TWÓRCZYM

 

Realizacja tematu i wypowiedzi

0-2

Elementy retoryczne dla wypowiedzi o charakterze twórczym

0-5

Kompetencje literackie i kulturowe

0-2

Kompozycja tekstu

0-2

Styl

0-2

Język

 

2 bł.jęz.

3-4 bł. jęz.

5-6 bł. jęz.

7-9bł.jęz.

10-… bł.jęz.

Szeroki zakres środków jęz.

4

3

2

1

0

Zadowalający zakres śr.jęz.

3

2

1

0

0

Wąski zakres śr. jęz.

2

1

0

0

0

0-4

Ortografia

1 bł. Ortograficzny (2p.)

2-3 bł. Ortograficzne (1p.)

0-2

Interpunkcja (dop. 5 bł.)

0-1

SUMA

0-20

20p.- cel.; 18p. – bdb.; 17p.- 15p.- db.;  14p. – 11p.- dst.; 10p.- 7p. – dop.; 6p.- 0p. - ndst

 

UWAGI KOŃCOWE

 • Nauczyciel zaznajamia uczniów z PSO na początku roku szkolnego.
 • Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze (z naciskiem na semestr II).
 • Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
 • Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje poinformowany o wynikach.
 • Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), uzasadnić wystawioną ocenę.
 • Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.
 • Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.
 • Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z WSO.
 • Końcoworoczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z WSO.
 • Uczeń jest zobowiązany do przedstawienia z potwierdzeniem własnoręcznym podpisem Rodziców każdej oceny i informacji zapisanej przez nauczyciela.
 • Prace uczniów pozostają w dokumentacji nauczyciela i są udostępniane Rodzicom na

Ich pisemną prośbę.

 • Rodzic jest zobowiązany do kontroli postępów w nauce dziecka w dzienniku elektronicznym a także podpisywania każdej oceny wystawionej przez nauczyciela.