Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu MUZYKA

 

Przedmiotowy System Oceniania ( w skrócie PSO ) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przedmiotowy System Oceniania z muzyki opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 20 w Gdańsku.

 

Kontrakt z uczniami:

 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.
 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności.
 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu minimum 3 oceny.
 4. Krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 5. Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
 6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ustala wspólnie z nauczycielem termin jego zaliczenia.
 7. Nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności w szkole
 8. Uczeń ma prawo zdobyć dodatkową ocenę za wykonanie pracy nadobowiązkowej.
 9. 1 raz w okresie uczeń ma prawo być nie przygotowany do lekcji (bez wyraźnej przyczyny) – fakt ten zgłasza nauczycielowi przed lekcją.

 

Narzędzia oceniania:

 1. Odpowiedzi ustne
 2. Prace pisemne: sprawdziany, kartkówki, referaty
 3. Prace domowe
 4. Aktywność i zaangażowanie

 

Obszary aktywności:

 1. Zrozumienie podstawowych zagadnień teoretycznych.
 2. Edukacja muzyczna: Śpiew, Gra na instrumentach, Aktywność twórcza, Słuchanie muzyki
 3. Aktywność na lekcji
 4. Praca w grupach, zespole

 

Kryteria oceniania:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu w danej klasie.
 2. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia muzyczne
 3. Potrafi bezbłędnie i bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym pieśni jedno i dwugłosowe.
 4. Umie grać z nut melodie na dowolnym instrumencie melodycznym i perkusyjnym
 5. Szczególnie aktywnie bierze udział w: muzycznych konkursach, pozalekcyjnych zajęciach muzycznych, programach artystycznych prezentowanych w szkole

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował pełen zakres i umiejętności określonych w programie nauczania danej klasy
 2. Umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę muzyczna w ćwiczeniach praktycznych (śpiew, gra na instrumentach, słuchanie muzyki)
 3. Potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe.
 4. Posługuje się zapisem nutowym w grze na szkolnych instrumentach
 5. Prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy
 6. Wykazuje dużą aktywność na lekcji

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonej w programie nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym.
 2. Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych
 3. Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych
 4. Potrafi zagrać na instrumentach szkolnych wybrany utwór
 5. Prowadzi zeszyt przedmiotowy – niewielkie braki w notatkach

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy
 2. Potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu, gry na instrumentach, percepcji muzyki przy pomocy nauczyciela
 3. Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem
 4. Prowadzi zeszyt niesystematycznie i mało starannie

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji.
 2. Nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywność.(śpiew, gra na instrumentach, percepcja muzyki) z pomocą nauczyciela śpiewa prostą piosenkę.
 3. Wykona rytm fragmentu utworu na instrumencie perkusyjnym
 4. Niechętnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
 5. Posiada zeszyt przedmiotowy
 6. Chęć śpiewania gwarantuje uczniowi ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności na lekcjach muzyki.
 2. Nie opanował żadnych umiejętności muzycznych
 3. Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki
 4. Nie opanował minimum wiadomości określonych programem
 5. Nie posiada zeszytu przedmiotowego