PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

  Przedmiotowy System Oceniania ( w skrócie PSO ) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 20 w Gdańsku.

System oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.

 Uczeń może otrzymać następujące oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-   przejawia zdolności plastyczne,

-  wiedza jego wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV,  V, VI, VII,

-  prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne,

-  wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje,

-  jest laureatem konkursów plastycznych,

-  aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-   poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych,

-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII,

-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,     

-  jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

-  rozwija talent plastyczny.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-  dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem

  nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII

-  poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce,

-  przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-  wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII,

-  jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany,

-  nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem,

-  nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-  uczeń w minimalnym stopniu opanował wiedzę w zakresie programu nauczania  plastyki i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII treści,

-  jest nagminnie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,

-  samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

-  nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 - nie realizuje wymagań podstawowych 

- mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych programem nauczania danej klasy,

- mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy, wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci
  do pracy, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, świadomie lekceważy podstawowe obowiązki przedmiotowe i programowe,

- nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:

-  indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia - wkład pracy, zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia niezbędny do realizacji
  określonych zadań plastycznych i innych obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

-  poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej i wiadomości z teorii plastyki,

- pozytywną postawę wobec przedmiotu - aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- przygotowanie do zajęć - przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,
  efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,

- podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska - dobre wyniki osiągane w konkursach
 plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces ekcyjny na podstawie różnych źródeł.


METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU – PLASTYKA

OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA:

- umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej – ćwiczenia, zadania prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów plastycznych

- wiadomości z zakresu:

- znajomości wiedzy o środkach wyrazu plastycznego ( zagadnienia i terminy plastyczne, np. kreska, faktura, barwa, kontrast, walor, światło, kształt, bryła)

- wiedza o sztuce ( znajomość najważniejszych epok i kierunków w sztuce, charakterystycznych twórców i dzieł na przestrzeni wieków)

- postawa w zakresie przedmiotu - zaangażowanie, aktywność na lekcjach, organizacja pracy,

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

Kryteria oceniania – co oceniamy

  1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy. Prace ucznia oceniane są za:

- zgodność pracy z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, kolorystyka, zastosowane materiały,  technika)

- trafność doboru środków artystycznego wyrazu,

- umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,

- pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,

- stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu,

- estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje),

- samodzielność wykonania pracy - każda aktywność twórcza jest oceniana pozytywnie,

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wtedy, gdy nie wykonuje pracy, nie odda jej do oceny (jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach, to za zgodą nauczyciela może to zrobić  w domu i oddać pracę na kolejnej lekcji; jeżeli z braku materiałów uczeń nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel wyznacza mu zadanie podobne, a w domu musi wykonać pracę wykonywaną na zajęciach planowych).

  1. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w plastycznych zajęciach pozalekcyjnych - za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą.

   Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą.

   Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym kole zainteresowań oraz za wysokie wyniki w konkursach, udział w wystawach plastycznych, uczeń otrzymuje dodatkową ocenę celującą.

  1. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy należy wziąć pod uwagę:

-  estetykę ogólną, poprawność wykonania ćwiczeń,

-  systematyczność,

- uwaga - ocena za zeszyt, może, ale nie musi wpływać na końcową ocenę z plastyki;

 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z PLASTYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 

UMOWY  I  UZGODNIENIA

  1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (1 raz w  okresie ) z powodów osobistych , ale  musi  to być udokumentowane przez rodzica lub prawnego opiekuna (w  dzienniku data np.).
  2. Brak zeszytu, podręcznika, wykazanie się nieprzygotowaniem może zostać ukarane znakiem minus  (-), uzyskanie przez ucznia 3 znaków minus  (-,-,-) - ocena niedostateczna . 
  3. Duża aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem (+), uzyskanie przez ucznia 3 znaków plus (+,+,+)- ocena bardzo dobra .
  4. Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych pozwala uzyskać ocenę celującą za każdy udział, oraz punkty dodatnie i ocenę celującą za zajęcie miejsca punktowanego lub wyróżnienie.
  5. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelkie przeciwwskazania do czynnego udziału w lekcjach plastyki.
  6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
  7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracowni plastyczno - technicznej w przypadku łamania może być ukarany znakiem minus  (-),  lub uwagą do dziennika.

OCENY OKRESOWE I ROCZNE:

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w zakresie przedmiotu.  Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze

1. Ocenę okresową (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.

3. Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.

4. Oceny za wykonane prace plastyczne mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.

5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.