Przedmiotowy System Oceniania z Religii

  

 • Uczeń jest zobowiązany do posiadania zeszytu w kratkę i podręcznika.     
 • Zeszyt powinien być systematycznie uzupełniany i starannie prowadzony.      
 • Uczeń jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na katechezę w szkole (w przypadku nieobecności braki należy uzupełnić).
 • 3 razy w okresie można być nieprzygotowanym do lekcji (zgodnie z WSO)
 • Brak pracy domowej, przygotowania, zeszytu – należy zgłosić na początku lekcji zaraz po modlitwie.
 • Wszystkie poprawy nie później niż 2 tygodnie od uzyskania oceny
  (NIE MA „zaliczania” na ostatnią chwilę tuż przed wystawianiem ocen na okres).
 • Wszystkie pisemne sprawdziany i kartkówki podpisane przez rodzica należy zwrócić nauczycielowi (z wyjątkiem prac pisanych w zeszycie, które także podpisuje rodzic).
 • Comiesięczna ocena za pracę na lekcji, będzie wystawiana z ilości uzyskanych plusów podczas wszystkich zajęć w miesiącu: ++++++ = 6, +++++ = 5, ++++ = 4, itd.
 • Skala ocen ze sprawdzianów zgodna z WSO

Wymagania dotyczące kształtowania postawy osoby wierzącej 

Człowiek wierzący (uczeń uczęszczający na lekcje religii):·        

 • Swoją postawą i życiem daje świadectwo dobrego człowieka i chrześcijanina.
 • Zawsze i wszędzie na temat swojej wiary, Kościoła Katolickiego, osób duchownych oraz katechetów i wychowawców wypowiada się godnie 
  i z szacunkiem.
 • Staje w obronie prawd wiary i Kościoła Katolickiego.
 • Nieustannie pogłębia swą wiarę i więzi z Bogiem.
 • Pamięta o systematycznej modlitwie i pokucie.
 • Pamięta o uczynkach miłosierdzia dotyczących duszy i ciała.
 • Posiada jedno serce i jednego ducha z wszystkimi braćmi i siostrami w wierze.