PRZEDMIOTOWY   SYSTEM   OCENIANIA

 UCZNIÓW   Z  TECHNIKI

 

 

OCENA

 

 

ocena

 

 

wymagania

 

 

Celujący 

 

Wiadomości  i  umiejętności określone w  programi nauczania  w  danej  klasie ,  charakterystyczne  dla  ucznia  o  indywidualnych  zainteresowaniach , nie  dające  opisać  się w  zestaw  ścisłych  określonych kryteriów .

 

 

 

Bardzo  dobry 

 

Wiadomości  i  umiejętności  trudne  do  opanowania , najbardziej  złożone ,  twórcze  i  oryginalne , wymagają  stosowania  w  sytuacjach  problemowych  , korzystania  z  różnorodnych  źródeł  informacji .

 

 

 

Dobry

 

 

Wiadomości  i  umiejętności średnio  trudne , umiarkowanie przystępne , bardziej  złożone  i  mniej  typowe  ,  przydatne  ,  ale  nie  niezbędne  na  dalszym etapie  kształcenia ,  pośrednio  użyteczne  w  życiu .

 

 

 

Dostateczny

 

 

 

Wiadomości  i  umiejętności stosunkowo  łatwe  ,  bezpośrednio  użyteczne  w  życiu  codziennym  ,  najpewniejsze  naukowo  i  najbardziej  niezawodne , niezbędne   na  danym  etapie  kształcenia  ,  proste  i  uniwersalne  .

 

 

Dopuszczający

 

 

Wiadomości  i  umiejętności  najprostsze ,  potrzebne  w  życiu , które  umożliwiają  uczniowi  świadome  korzystanie  z  lekcji .

 

 

Niedostateczny

 

Otrzymuje  uczeń , który  nagminnie  lekceważy  zajęcia , nie wykonuje prac zleconych  przez  nauczyciela , nie  wykazuje  chęci nadrobienia  zaległości  i  opanowania  wiadomości objętych programem  nauczania .

 

 

       ZAŁOŻENIA OGÓLNE

         Ocenie  podlegają  następujące  obszary  aktywności  uczniów  :

            

 • porozumiewanie  się  językiem  technicznym ,
 • rozwiązywanie  problemów ,
 • obsługa  narzędzi  i  urządzeń  technicznych ,
 • stosowanie  wiedzy  przedmiotowej  w  sytuacjach  praktycznych  ,
 • aktywność  na  zajęciach ,
 • wkład  pracy  ,  zaangażowanie  w  podejmowane  działania  ,
 • praca  w  grupie  ,

 

       Najczęściej  stosowane  sposoby  sprawdzania  osiągnięć  uczniów  :

 

 •    formy ustne : odpowiedzi , aktywność  na  zajęciach  , prezentacja
 •  formy  praktyczne :  prace  wytwórcze (indywidualne , zespołowe ) ćwiczenia   

               praktyczne

 • zeszyt  przedmiotowy
 • obserwacja  pracy  uczniów
 • samoocena  pracy  własnej     

  

.      Ocenianiu podlega :

 

 • wiadomości  teoretyczne objęte programem  nauczania ,
 • umiejętność  zastosowania  wiadomości  teoretycznych  w  praktyce ,
 • umiejętność  wykonania dokumentacji  technicznej ,
 •     estetyka  wykonywanych rysunków  i   innych  prac,
 • umiejętność  znalezienia  rozwiązań  w  sytuacjach  nowych ,
 •     aktywność  i  kreatywność  własna  ucznia ,
 •     umiejętność  pracy  w  małych  grupach oraz w  zespole ,
 •    zaangażowanie  i  aktywność  na  lekcji ,
 •     umiejętność  wyszukania  i  przygotowania  materiałów  na zajęcia    oraz  właściwe 

      ich    zastosowanie ,

 • zeszyt  przedmiotowy , jego  estetyka  ,  rysunki  techniczne ,
 • wszystkie  prace  wykonane  na  lekcji  oraz  prace  samodzielnie  wykonane  w 

       domu  jako   dodatkowe.

 

        Formy  aktywności  ucznia podlegające  ocenie:

 

 •      praktyczny  sprawdzian  podsumowujący  większy zakres  omówionego  materiału,
 •     ćwiczenia  praktyczne ,
 • odpowiedź  ustna  sprawdzającą  przygotowanie  teoretyczne   ucznia  do  zajęć ,
 •     krótki  sprawdzian  z  jednego  tematu ,
 • zadania  domowe .

        Przy ocenianiu  zajęć  praktycznych będą  brane  pod uwagę :

 

 • przygotowanie  stanowiska  pracy  i  przestrzeganie  zasad  BHP ,
 • organizacja  pracy ,
 • ład  i  porządek  na  stanowisku  pracy ,
 • oszczędne gospodarowanie  materiałami ,
 • estetyka  wykonanej  pracy ,
 •      pomysłowość  i  umiejętne  wykorzystanie  materiałów   w

                 zadanym temacie ,

 • samodzielność  pracy .

 

       Przy ocenianiu  prac pisemnych  będą brane pod uwagę:

 • spójność merytoryczna i językowa wypowiedzi ,
 • zastosowanie  właściwego języka przedmiotu ,
 •     dbałość o poprawność użycia języka ojczystego ,
 • prawidłowość  i estetyka  wykonanych  rysunków.

 

       Przy ocenianiu prac dodatkowych  będą  brane pod uwagę :

 

 • pomysłowość , inwencja twórcza  i  nowatorstwo ,
 • samodzielność , zaangażowanie  oraz  ilość  włożonej  pracy ,
 • różnorodność zastosowanych  materiałów i  technik .

 

 

UMOWY  I  UZGODNIENIA

 

 1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (1 raz w  okresie ) z powodów  osobistych , ale  musi  to  być  udokumentowane  przez  rodzica  lub   prawnego  opiekuna (w  dzienniku data np.).

 

 1. Brak  zeszytu , podręcznika ,wykazanie się nieprzygotowaniem  może  zostać  ukarane  znakiem   minus  (-) , uzyskanie  przez ucznia  3 znaków  minus  (-,-,-) - ocena  niedostateczna .

 

  3 .   Duża  aktywność  ucznia  podczas  zajęć  lekcyjnych  lub  poza  nimi może  zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą  lub znakiem (+) , uzyskanie  przez  ucznia  3 znaków   plus (+,+,+)- ocena  bardzo  dobra .

 

 1. Reprezentowanie  szkoły  w  konkursach  i  olimpiadach    przedmiotowych  pozwala  uzyskać   ocenę celującą   za   każdy  udział , oraz  punkty dodatnie  i  ocenę  celującą  za  zajęcie  miejsca  punktowanego  lub  wyróżnienia .

 

 1. Rodzice  i  uczniowie  mają obowiązek  zgłosić  nauczycielowi   wszelkie   przeciwwskazania  do    czynnego udziału  w  lekcjach   techniki .

 

 1. Uczeń ma  prawo  poprawić  ocenę  cząstkową  w  formie  i  terminie  uzgodnionym  z  nauczycielem.  

 

 1. Uczeń ma  obowiązek  przestrzegania  regulaminu pracowni  plastyczno – technicznej     w   przypadku     łamania  może  być  ukarany  znakiem  minus  (-)  lub  w  skrajnych  przypadkach  otrzymaniem   oceny   niedostatecznej .

              

UCZEŃ  MA  OBOWIĄZEK

 

 1.  Punktualnie przychodzić na  zajęcia .
 2.  Szanować swój  czas  i  siebie  nawzajem  .
 3.  Respektować wzajemne  prawa  i  obowiązki .
 4.  Prowadzić zeszyt przedmiotowy .
 5.  Przed  rozpoczęciem pracy przygotować niezbędne  narzędzia , materiały  i  przybory.
 6.  Pracować według  wskazań nauczyciela .
 7.  Ostrożnie  posługiwać się  narzędziami  i przyborami ( w razie nieprzestrzegania    zasad  może  otrzymać  ocenę  niedostateczną ) .
 8.  O  wszystkich  wypadkach  przy  pracy  natychmiast  powiadomić  nauczyciela .
 9.  Dbać  o porządek  na  swoim  stanowisku  pracy  oraz  w  pracowni .
 10.   Po  zakończeniu  pracy  uporządkować  swoje  stanowisko  i  pracownię .
 11.   Za  całkowity  porządek  w  pracowni  odpowiedzialni  są  dyżurni   (  mogą  otrzymać  ocenę  lub   znak (+)  lub (-) ).
 12.   Uczeń  ponosi  materialną odpowiedzialność  za  zniszczone  narzędzia  i  sprzęty .

 

Na  początku  roku szkolnego  uczeń musi  być  poinformowany  o  Przedmiotowym  Systemie  Oceniania z  Techniki,  który jest  integralną częścią Wewnątrzszkolnego  Systemu  Oceniania.