PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych: jest także zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 20 w Gdańsku.

 

 

                                                         

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe (z wyjątkiem tych dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, zostaje przeprowadzone powtórzenie materiału oraz podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Sprawdziany 20 – minutowe z trzech ostatnich lekcji zapowiadane są na ostatniej lekcji przed sprawdzianem.
 5. Kartkówki 10 – minutowe z ostatniej lekcji lub pracy domowej nie muszą być zapowiadane.
 6. Sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.
 7. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę dopuszczającą lub dostateczną, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna , z wyłączeniem oceny niedostatecznej, gdzie poprawa jest obowiązkowa i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. Poprawie nie podlegają prace, z których uczeń otrzymał ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
 8. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciel indywidualnie ustala termin poprawy lub napisania zaległej pracy klasowej.
 9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na umówionym terminie poprawy uczeń traci możliwość poprawy oceny.
 10. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do jednokrotnego zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 11. Podczas zajęć ocenia się aktywność ucznia. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi oraz aktywną pracę w grupach.
 12. W stosunku do uczniów z dysfunkcjami określonymi opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej brany jest pod uwagę merytoryczny aspekt prac pisemnych. Nauczyciel dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości intelektualnych ucznia. Na życzenie ucznia możliwa jest ustna poprawa pracy klasowej.
 13. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 1. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne , prace domowe, zeszyty ćwiczeń, prace projektowe, prace dodatkowe oraz inne formy aktywności np. udział w konkursach, zajęciach dodatkowych lub wykonanie pomocy dydaktycznych.
 2. Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność w czasie zajęć, praca w grupie.

Liczba i częstotliwość pomiarów nie jest stała, a jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin w danej klasie.

Prace pisemne ocenia się wg następujących kryteriów:

100 - 98% punktów – ocena celująca                                   70 – 69% punktów – ocena dostateczna z plusem

97% - celująca z minusem                                                     68 – 53%  - ocena dostateczna

96% punktów – ocena bardzo dobra z plusem                    52 – 51% - ocena dostateczna z minusem

95 – 88 % punktów – ocena bardzo dobra                           50 – 49% - ocena dopuszczająca z plusem

87  - 86% punktów – ocena bardzo dobra z minusem         48 – 37% - ocena dopuszczająca

85 – 84% punktów – ocena dobra z plusem                        36 – 35% - ocena dopuszczająca z minusem

83 – 73% punktów  - ocena dobra                                        34% punktów – ocena niedostateczna z plusem

72 – 71% punktów – ocena dobra z minusem                      33 – 0% punktów – ocena niedostateczna

 

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

Znajomość i rozumienie pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie, znajomość związków przyczynowo – skutkowych,  analizowanie tekstów źródłowych oraz wykresów i danych statystycznych, umiejętność pracy z mapą, prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

Oceny semestralne i roczne:

 1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej)
 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją,
 3. Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
 4. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę semestralną (roczną), a oceny z prac domowych i innych form aktywności wpływają na podwyższenie tej oceny.
 5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.