Przedmiotowe Zasady Oceniania

z Wychowania Fizycznego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W GDAŃSKU

 

 

Przedmiotem oceny są następujące właściwości ucznia pogrupowane w obszary :

 • Udział i aktywność ucznia w zajęciach obligatoryjnych (A)
 • Poziom i postęp umiejętności ruchowych (U)
 • Poziom i postęp umiejętności zastosowania wiedzy w działania (W)

 

Udział oceny wysiłku w ocenie klasyfikacyjnej stanowi (A, U) 2/3, a udział oceny osiągnięć edukacyjnych (W) 1/3.

 

 • UDZIAŁ I AKTYWNOŚĆ UCZNIA W ZAJĘCIACH OBLIGATORYJNYCH (A)

Ocena bieżąca w skali dwustopniowej: (+) otrzymuje uczeń, który ćwiczy w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, (–) otrzymuje uczeń, który bez uzasadnionego powodu unika ćwiczeń.

Arkusz obserwacji zawiera następujące składowe oceny:

 • aktywność w trakcie zajęć
 • kierowanie się wskazaniami „Kodeksu czystej gry”, w szczególności szacunek dla współćwiczącego, bezinteresownego podporządkowania się obowiązującym regułom, podporządkowanie się decyzjom sędziego,
 • prowadzenie fragmentów lekcji, w tym rozgrzewki, sędziowanie,
 • pomoc w czynnościach organizacyjnych w trakcie zajęć WF,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

Kryteria oceny:

Uczeń otrzymuje ocenę z aktywności wyrażoną w skali szkolnej raz na 10 lekcji i wyliczoną wg następujących kryteriów:

Celujący (6) – liczba plusów równa co najmniej 80% sumy wszystkich obowiązkowych zajęć i brak minusów,

Bardzo dobry (5) – liczba plusów równa co najmniej 70% sumy wszystkich zajęć i liczba minusów nie większa niż 10% sumy wszystkich obowiązkowych zajęć, i wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione

Dobra (4) – liczba plusów równa co najmniej 60% sumy wszystkich zajęć i liczba minusów nie większa niż 20% sumy wszystkich obowiązkowych zajęć.

Dostateczny (3)  – liczba plusów równa co najmniej 50% sumy wszystkich zajęć i liczba minusów nie większa niż 30% sumy wszystkich obowiązkowych zajęć.

Dopuszczający (2) – – liczba plusów równa co najmniej 30% sumy wszystkich zajęć i liczba minusów nie większa niż 40% sumy wszystkich obowiązkowych zajęć.

Niedostateczny(1) - liczba plusów równa co najmniej 10% sumy wszystkich zajęć i liczba minusów nie większa niż 50% sumy wszystkich obowiązkowych zajęć.

 

UWAGI:

 • Nieobecność spowodowana zawodami sportowymi lub innymi konkursami szkolnymi i pozaszkolnymi traktowana jest jak uczestnictwo w zajęciach po uprzednim poinformowaniu nauczyciela WF lub wychowawcy (w przypadku imprez nie związanych z naszą szkołą na piśmie od rodziców lub organizatorów).
 • Przez nieobecność nieusprawiedliwioną rozumie się brak informacji na piśmie od rodziców lub lekarza w przeciągu tygodnia od zaistniałej sytuacji. Dopuszczalne jest przekazanie informacji ustnie bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • W przypadku ciągłej dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole lub zwolnienia z ćwiczeń, szczegółowe kryteria oceny ustala się indywidualnie dla ucznia.
 • Uczeń, aby uzyskać zwolnienie całościowe lub częściowe z WF powinien przedstawić dyrektorowi Szkoły zaświadczenie lekarskie.

 

 • POSTĘP I POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH (U)

Umiejętności ruchowe będą oceniane na bieżąco w cyklu zajęć obejmującym nauczanie i doskonalenie poszczególnych technik, dyscyplin ujętych w programie. Uczeń na bieżąco otrzymuje (+) za wykonanie i (–) za niewykonanie zadania. Pod koniec semestru są one przeliczane na ocenę w skali szkolnej. Akcentujemy wykorzystanie umiejętności w praktyce. Ze względu na indywidualny potencjał uczniów, wysokie oceny otrzymują również uczniowie, którzy wykazują postęp umiejętności, nawet jeśli nie osiągają wysokiego poziomu.

 

Kryteria oceny:

Celujący (6) – ocenę celującą otrzymuje uczeń, który na podstawie obserwacji nauczyciela uzyskał same plusy.

Bardzo dobry (5) – ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał same plusy i tylko jeden minus

Dobry (4) – ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał większą ilość plusów niż minusów.

Dostateczny (3) – ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który ma przewagę minusów nad plusami.

Dopuszczająca (2) – ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej jeden plus.

Niedostateczny(1) - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie uzyskał żadnego plusa.

 

Określenie „duża liczba plusów” wynika z odniesienia do liczby plusów zdobytych przez uczniów danego oddziału.

 

 • POZIOM I POSTĘP UMIEJĘTNOŚCI ZASTOSOWANIA WIEDZY W DZIAŁANIU (W)

Opanowanie wiadomości to jeden z warunków samodzielnej aktywności, rozwijania sprawności fizycznej i troski o zdrowie. Akcentujemy wiedzę z zakresu:

 • Edukacji zdrowotnej
 • Bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej
 • Wiedzy z zakresu związków zdrowia ze sprawnością fizyczną
 • Przepisów i regulaminów sportowych oraz techniki i taktyki dyscyplin sportowych wynikających z programu nauczania

 

       Wiadomości będą oceniane na bieżąco na podstawie odpowiedzi ustnej, krzyżówki, prac pisemnych, projektów, materiału do gazetki szkolnej. Akcentujemy wykorzystanie wiadomości w praktyce. Uczeń będzie otrzymywał (+) lub (‑). Suma uzyskanych (+) i (–) stanowi podstawę do sformułowania oceny w skali szkolnej.

 

Kryteria oceny;

Celujący (6) – ocenę celującą otrzymuje uczeń, który na podstawie obserwacji nauczyciela uzyskał dużą liczbę plusów.

Bardzo dobry (5) – ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał plusy.

Dobry (4) – ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej jeden plus.

Dostateczny (3) – ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który otrzymał jeden minus.

Dopuszczająca (2) – ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał więcej minusów niż plusów.

Niedostateczną (1) – ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który uzyskał same minusy .

Określenie „duża liczba plusów” wynika z odniesienia do liczby plusów zdobytych przez uczniów danego oddziału.

 

 

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Ocena semestralna lub końcowa jest średnią ważoną ocen:
 • udziału i aktywności uczniów w zajęciach obligatoryjnych (A),
 • poziomu i postępu umiejętności ruchowych (U),
 • poziomu i postępu umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu (W),

 

 

OCENA KLASYFIKACYJNA = (A1+A2…+An + U + W )/n+3

Udział oceny wysiłku w ocenie klasyfikacyjnej stanowi 2/3, a udział oceny osiągnięć  1/3.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii .Zaświadczenie powinno być przedstawione na specjalnym druku dostępnym na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 1. Uczeń, który opuścił powyżej 50% zajęć i jeżeli nie ma podstaw do sformułowania oceny klasyfikacyjnej, jest niesklasyfikowany.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY LUB POPRAWKOWY

Ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego jest ustalana na podstawie:

 • wysiłku ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć
 • osiągnięć edukacyjnych ucznia, czyli umiejętności ruchowych i umiejętności zastosowania wiedzy w

 działaniu.

 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych i dotyczy składowej oceny klasyfikacyjnej – osiągnięć edukacyjnych.

Wymagania (zadania) dla ucznia w ramach egzaminu klasyfikacyjnego dotyczą umiejętności ruchowych oraz umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu. Zadania dla ucznia dotyczą treści wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego w szkole programu wychowania fizycznego i muszą obejmować osiągnięcia ucznia przewidziane w aktualnym roku szkolnym.

Ostatecznie ocenę klasyfikacyjną ucznia ustala się uwzględniając proporcjonalnie:

 • ocenę wysiłku ustaloną na podstawie obserwacji aktywności ucznia w ciągu całego roku szkolnego,
 • wynik egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.